prinsjesdagOm de politiek te overtuigen van de noodzaak dat de overheid juist nu moet blijven investeren in de innovatie- en concurrentiekracht, heeft de voorzitter van de belangenvereniging FME, de heer Kamminga deze week een open brief geschreven aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in de Tweede Kamer.

Zoetermeer, 9 september 2009

Geachte fractievoorzitter,

“Op Prinsjesdag zal het kabinet in Troonrede en Miljoenennota de plannen voor 2010 presenteren. Naar verwachting zal economisch herstel pas volgend jaar op gang komen. De technologische industrie acht het cruciaal dat de overheid dat prille herstel actief ondersteunt. Wij onderschatten de budgettaire problemen van de overheid niet. Daarom moet de overheid haar consumptieve uitgaven gaan beperken, maar niet haar investeringsuitgaven. Juist in deze tijd moet de overheid blijven investeren in de innovatiekracht en concurrentiepositie van ons land. Geen lastenverzwaring voor bedrijven, optreden als launching customer, flexibiliteit voor werkgevers en werknemers, deregulering en een eerlijk speelveld, zeker in Europa; dat zijn de kwesties die moeten worden aangepakt om uit de crisis te komen.

Geen lastenverzwaring bedrijfsleven
Nederland heeft door de economische crisis meer aan concurrentiekracht verloren dan veel andere landen. Dit blijkt uit het jongste Global Competitiveness Report van het World Economic Forum (WEF). Dat is gevaarlijk voor onze welvaart. Voor verbetering van de concurrentiepositie van de industrie is het van groot belang de lastendruk voor bedrijven in deze crisistijd niet te verhogen. Het zou ontluikend economisch herstel de nek omdraaien en bedrijven in nood het laatste zetje geven waardoor ze in de afgrond verdwijnen. Daarom mag een herziening van de aow niet worden afgewenteld op werkgevers en is verhoging van sector- en awf-premies uit den boze.

Deregulering
Terugdringen van de regeldruk is de beste kostenbesparing voor de overheid. Minder regels betekent minder ambtenaren. Dát levert forse besparingen op. Bovendien is vermindering van de regeldruk een van de meest ‘kosteloze’ manieren om het ondernemersklimaat in ons land te verbeteren. Deregulering moet uitgangspunt zijn voor nieuw beleid, niet een symbolische toetssteen achteraf.

Investerende overheid
Een hardnekkig misverstand is dat het innovatiebudget van de overheid zich beperkt tot de fondsen die vanuit het ministerie van Economische Zaken worden beheerd. Dit is slechts een fractie van het bedrag dat de overheid uitgeeft aan grote uitdagingen als zorg, verkeer en veiligheid. Het is juist bij die uitgaven dat de overheid de innovatie in Nederland kan stimuleren. Door innovatieve aanbestedingen en door op te treden als launching customer, kan de overheid de ontwikkeling van nieuwe probleemoplossende concepten een forse impuls geven.

Flexibiliteit
Voor ondernemingen is snel kunnen anticiperen op veranderingen op de mondiale markt en kunnen inspelen op nieuwe kansen een absolute vereiste om te overleven. Maar zij stuiten daarbij op een grote hindernis: starre wet- en regelgeving, vooral gericht op behoud van ingerichte instituties. Goed voorbeeld hiervan is het gebrek aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt, waardoor ondernemers waar het om medewerkers gaat niet goed kunnen anticiperen op ontwikkelingen op de wereldmarkt. Dit gebrek aan flexibiliteit doet overigens ook geen recht aan de toenemende behoefte aan individualisering die vooral jongere werknemers kenmerkt. De groter wordende dynamiek in de samenleving vraagt om flexibiliteit op gebieden als werktijden, sociale zekerheid en pensioenen.

Eerlijk speelveld
De mondiale impact van de huidige crisis en de ambitieuze klimaatdoelstellingen hebben niet alleen gevolgen voor de concurrentieverhoudingen tussen Europa en de andere werelddelen. In een recessie hebben landen de neiging hun eigen industrieën en bedrijven te beschermen en nemen de speelveldverstoringen toe. Enkel een Europese aanpak van deze problematiek kan soelaas bieden. De Nederlandse maakindustrie vraagt niet om subsidies, maar wil eerlijke concurrentie. Daarvoor is een eerlijk speelveld nodig. Daar waar andere landen binnen de grenzen van de regels overgaan tot het faciliteren van bedrijven, moet ook de Nederlandse overheid daadkrachtig handelen.

Volgende week wordt bekend of de overheid inderdaad daadkrachtig gaat optreden en ervoor gaat zorgen dat ons land ook na de crisis het hoofd hoog en koel kan houden.