Uit een recente enquête van het CBS gehouden in september 2023 onder bedrijven in de industrie, auto- en detailhandel, en de dienstverlening blijkt dat 82 procent van de bedrijven maatregelen heeft genomen om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de 79 procent vorig jaar. Bijna 23 procent van de bedrijven concentreerde zich vooral op duurzaamheid in energie, terwijl 15 procent maatregelen met betrekking tot de circulaire economie, zoals milieubewust omgaan met grondstoffen en afval, implementeerde. Acht procent van de bedrijven werkte aan het verminderen van uitstoot, en bijna 36 procent koos voor een combinatie van maatregelen gericht op energie, uitstoot en de circulaire economie. Bijna 18 procent van de bedrijven heeft dit jaar echter geen verdere stappen gezet in de richting van verduurzaming.

Wanneer we kijken naar de sector industrie dan zien we dat 15 procent van de bedrijven, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, geen maatregelen voor een duurzamere bedrijfsvoering hebben genomen. Van de bedrijven die wel maatregelen namen lag de nadruk vooral op energiebesparende maatregelen (27,4 procent) daarnaast waren bedrijven actief op het gebied van het beperken van uitstoot en het milieubewust omgaan met grondstoffen en afval. 

Financiële middelen zijn bepalende factor voor maatregelen

Financiële middelen bleken vaker een belemmering te zijn voor kleinere bedrijven, waarbij 14 procent een tekort aan financiële middelen noemde als belangrijkste belemmering. Grote bedrijven vonden vaker dat hun bedrijfsvoering al grotendeels duurzaam was, terwijl kleinere bedrijven vaker de belemmeringen ondervonden, zoals onbekendheid met duurzaamheidsmogelijkheden en het niet zien van de voordelen van verduurzaming. Over het algemeen gaf bijna 35 procent van de bedrijven aan dat hun bedrijfsvoering grotendeels of volledig duurzaam was, terwijl bijna de helft deels duurzaam werkte en 15 procent slechts in kleine mate duurzaam opereerde. Het is echter belangrijk op te merken dat de duurzaamheid van bedrijfsvoering sterk afhankelijk is van de sector en de specifieke normen en doelstellingen binnen die sector. Bedrijven kijken vaak eerder naar normen, collega-bedrijven of interne mogelijkheden voor verduurzaming dan naar andere sectoren.