Uit de Conjunctuur-enquête die door het CBS is gepubliceerd, is duidelijk geworden dat meer dan een derde van de ondernemers een stijging van de werkdruk constateert door het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten. Er is sinds het begin van het derde kwartaal van 2021 sprake van een gapend gat tussen de vraag naar personeel en het aanbod van gekwalificeerd personeel. De vooruitzichten dat dit gat op korte termijn kleiner zal worden zijn niet positief. Sterker nog, ondernemers geven aan in het derde kwartaal van dit jaar meer personeel te willen aannemen zonder dat er een groei is van het aanbod. De gevolgen van het tekort heeft direct gevolg op de financiële resultaten van ondernemingen.  

Consequenties tekort personeelsaanbod leiden tot ongewenste ontwikkelingen

In de metaalbranche is al langere tijd sprake van een tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Vakbonden en werkgeversorganisaties doen al langer verwoede pogingen om meer jongeren te interesseren voor een baan in de techniek en proberen via omscholingstrajecten voldoende vakmensen op te leiden. Helaas heeft dit nog niet geleid tot een snelle oplossing van dit probleem. Dit heeft ertoe geleid dat in de industrie de werkdruk met 35% is toegenomen en bij bijna 12% van de ondernemingen heeft geleid tot hogere arbeidskosten. Om toch te kunnen voldoen aan leveringsverplichtingen geeft bijna 14% van de ondernemers aan minder geschikt personeel aan te nemen. Al met al is er een situatie ontstaan waarbij gunstige marktomstandigheden door het personeelstekort niet benut kunnen worden. Er ligt dus een pittige uitdaging om hier op korte termijn een antwoord op te vinden. Een deel van de oplossing kan is wellicht te vinden door meer gebruik te maken van digitale technieken en robotisering.