Zoals zoveel branches heeft ook de industrie behoorlijk veel last van de quarantainemaatregelen die als gevolg van de coronapandemie gelden. Zeker nu de omikron-variant als een wervelwind rondwaart in Nederland moeten veel mensen in quarantaine. De FME heeft in een enquête onder de bedrijven in de maakindustrie geïnventariseerd wat de impact van de maatregelen is. De uitkomsten van de enquête mogen beslist serieus zorgwekkend genoemd worden: meer dan driekwart van de bedrijven in de maakindustrie produceert minder als gevolg van ziekmeldingen.

Lees verder

Het CBS heeft vandaag de cijfers gepubliceerd met betrekking tot het sentiment onder de ondernemers in de industrie in de maand januari. Hoewel de uitkomsten van het onderzoek minder goede cijfers toont dan een maand ervoor, is er nog altijd sprake van een zeer positief sentiment. Zeker wanneer het vergeleken wordt met het langjarig gemiddelde. Het vertrouwen in januari 2022 kwam uit op 9,0 tegen 10,2 in december 2021. Wanneer we deze cijfers afzetten tegen het langjarige gemiddelde van 0,8 wordt duidelijk dat ondernemers in de industrie nog altijd in een positieve mood zitten.

Lees verder

Drie grote vakbonden (FNV, CNV Vakmensen en De Unie) zijn nog altijd niet tot een akkoord gekomen met de werkgevers in de metaal waardoor de in november 2021 gestarte stakingsestafette ook in 2022 een vervolg krijgt. Afgelopen donderdag was de regio Tilburg aan de beurt en voor volgende week staan er stakingen in regio Groningen op de planning. De 24-uurs stakingen moeten kracht zetten bij de eisen van de bonden om tot een nieuwe CAO te komen die meer toekomstgericht is volgens de vakbonden. Daarbij gaat het niet alleen om de arbeidsvoorwaarden maar ook om de toekomst van de branche in het licht van de noodzakelijke stappen die gezet moeten worden voor een beter klimaat.

Lees verder

De ING-bank heeft in een recente publicatie bevestigd wat al eerder door in de cijfers van het CBS duidelijk werd: de metaalproductenindustrie heeft in 2021 een sterke groei doorgemaakt. Wat de bank aan deze cijfers toevoegt, is de verwachting dat ook in 2022 de sector weer een groei doormaakt. Deze zal echter minder uitbundig zijn dan in 2021 en uitkomen (volgens raming) op zo’n 2%. Alhoewel deze groei dus minder sterk is dan het jaar ervoor is het altijd nog aanmerkelijk beter dan in de vijf jaar voorafgaand aan de coronapandemie toen de gemiddelde groei uitkwam op 0%. 

Lees verder

Het lijkt er nog steeds op dat de coronapandemie weinig vat heeft op de economische ontwikkelingen in de industrie. In de door het CBS gepubliceerde cijfers met betrekking tot het volume van de goederenexport, kunnen ook deze maand weer positieve cijfers worden gepubliceerd. Ten opzichte van november 2020 steeg het exportvolume met 8.7% en wanneer we het volume vergelijken van 2021 vergelijken met 2019 is de groei zelfs 10,2 %. Deze groei was mede te danken aan de gestegen export van metaalproducten.

Lees verder

Het gaat nog steeds zeer goed met de Nederlandse industrie. Ook in de maand november was er weer sprake van een sterke groei van de gemiddelde dagproductie in de industrie. Deze kwam in november 2020 zo’n 10.6% hoger uit dan in 2019. Driekwart van alle branches droegen bij aan deze groei, waarbij de machine-industrie de kroon spande met een toename van meer dan 58%. De metaal vertoonde ook groei maar bleef met een toename van 7% wel wat achter bij de machine-industrie. Met deze groei van bijna 11% werd een niveau bereikt dat nog nooit eerder was gerealiseerd. 

Lees verder

Het zal er een beetje aan te komen en de meest recente cijfers van het CBS bevestigen dat de ondernemers in de Nederlandse industrie in december 2021 met minder vertrouwen naar de toekomst keken dan in de maand ervoor. De enorme groei die het vertrouwen in de rest van de maanden in 2021 vertoonde was ongekend, ondanks het feit dat de Covid19-pandemie niet verdween en ook het vertrouwen in de industrie in Duitsland afnam. Desalniettemin was het vertrouwen in december nog altijd 10,2 wat ver uitstijgt boven het gemiddelde vertrouwen van de afgelopen 20 jaar. Dat was slechts 0,2.

Lees verder

De NEVI Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie maakt duidelijk dat in de maand december van het afgelopen jaar een minder sterke groei te zien is. Als gevolg van een afnemende groei van het aantal orders, de productie en de werkgelegenheid daalde de index van 60,7 naar 58,7. En hoewel je zou verwachten dat door deze afname de prijzen zouden dalen, maakt de index duidelijk dat hier geen sprake van is. De inkoop- en afzetprijzen blijven snel stijgen. Overigens is met een waarde van 58,7 nog altijd sprake van groei. 

Lees verder

De energiekosten zijn het afgelopen jaar dermate hard gestegen dat het een bedreigende factor is geworden in het rendement en daarmee het voortbestaan van bedrijven in het MKB die veel energie verbruiken. Bedrijven in de metaalsector zijn daar dus vaak de dupe van. Door een krachtige lobby vanuit de Metaalunie ziet het ernaar uit dat het kabinet voor 2022 maatregelen gaat nemen die een behoorlijke besparing voor het MKB gaat opleveren op energie gerelateerde heffingen. Zo is er een besparing van €571 miljoen gereserveerd op de energiebelasting en zal de koppeling tussen de Opslag Duurzame Energie en de SDE++ afgebouwd worden.

Lees verder

Om een ‘ramp’ in de toekomst te voorkomen hebben Koninklijke Metaalunie, Bouwend Nederland, de FME en Techniek Nederland de handen ineengeslagen en een industriecoalitie gevormd om de noodzaak voor een onderwijs deltaplan voor het technisch onderwijs in de Tweede Kamer aan de orde te stellen. In een interview in Metaal + Techniek maakt voorzitter van de Metaalunie, Fried Kaanen duidelijk dat het inmiddels vijf voor twaalf is als het gaat om problemen op de arbeidsmarkt voor technische beroepen. Het tekort aan geschoold personeel leidt inmiddels al tot verminderde omzet bij diverse bedrijven, simpelweg omdat orders niet aangenomen kunnen worden vanwege capaciteitsproblemen.

Lees verder

Werkgeversorganisatie FME is in haar analyse van het coalitieakkoord dat deze week tot stand kwam, voorzichtig positief over de voorgenomen plannen. Op ieder onderdeel van het coalitieakkoord ziet de FME dat belangrijke aanbevelingen zijn overgenomen in de plannen, maar er zijn ook nog punten van aandacht die een belangrijke invloed hebben op de toekomstige ontwikkelingen in de sector. Er moet echter nog veel in detail worden uitgewerkt, vandaar dat Geert Huizinga – directeur belangenbehartiging van de FME – zich voorzichtig optimistisch uitlaat over het coalitie-akkoord. Hij spreekt de wens uit dat 2022 het jaar wordt dat een nieuwe coalitie, met de belofte van een nieuw elan, de lovenswaardige ambities uit het coalitieakkoord omzet in concrete plannen waar Nederland mee aan de slag kan. Daar heeft de technologische industrie behoefte aan! 

Lees verder

De leden van de FNV-metaal hebben het eindbod dat op 28 oktober is gedaan door de werkgevers. Ze vinden het aanbod onvoldoende en om hun eisen om meer loon en betere secondaire arbeidsvoorwaarden meer kracht te geven, vinden er bijna dagelijks stakingen plaats. De nadruk op de eisen van de werknemers ligt niet alleen op een hoger salaris, hoewel deze eis door de oplopende inflatie ook steeds belangrijker wordt, maar zeer zeker ook op de wensen die het werken in de metaal aantrekkelijk maken. Een belangrijk aandachtspunt is daarbij het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de roep om meer aanbod op de arbeidsmarkt. 

Lees verder

Het lijkt erop dat er nog geen einde is gekomen aan de inhaalslag die de industrie aan het maken is na de eerste corona-golven. Groeide de gemiddelde dagproductie in september van dit jaar nog met 11,6%, de maand oktober deed daar nauwelijks voor onder met een groei van 9,9% ten opzichte van de gemiddelde dagproductie in 2020. Ook nu was over de volle breedte van de industrie een groei te zien waarbij de machinebouw een uitschieter was met een groei van meer dan 56%. De productie van metaalproducten vertoonde ook groei maar die viel wat bescheidener uit met 5%. Lees verder

We schreven al eerder op Metaalkrant.nl over het Delfzijlse Aldel dat vanwege de sterk gestegen energieprijzen zich genoodzaakt zag om de productie voor een belangrijk deel stil te leggen. Sinds die publicatie is de situatie rondom Aldel er niet beter op geworden en zag het ernaar uit dat de smelterij van de fabriek zelfs helemaal gesloten zou moeten worden. Daarmee zouden zo’n 150 banen verloren gaan. Door de overname van Aldel door zijn Australische directeur Chris McNamee is er financiële ademruimte ontstaan en zullen er minder medewerkers ontslagen hoeven te worden. Lees verder

De berichtgeving rondom TATA-steel was de laatste maanden niet positief te noemen. Zo kwam het bedrijf in het nieuws vanwege de grote CO2-uitstoot maar ook vanwege de neerslag van as in de woonwijken rondom de fabriek. Nu komen er betere signalen vanuit Velsen. Onafhankelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de transitie naar groene waterstof als brandstof voor het productieproces goed mogelijk is. In het kader van het plan Groen Staal van de FNV werd hiervoor onderzoek uitgevoerd door Ronald Berger. Belangrijke randvoorwaarde is echter wel de medewerking van lokale en nationale overheden. Lees verder

De positieve stemming in de Nederlandse economie is wederom zichtbaar in één van de indicatoren die door het CBS worden gepubliceerd. In dit geval betreft het, het volume in investeringen in de maand september. Ten opzichte van een jaar geleden is deze namelijk gestegen met 0,6%. Vooral de investeringen in woningen en machines nam toe ten opzichte van een jaar geleden. Wanneer we de cijfers echter afzetten tegen de investeringen in september 2019 dan zien we dat de cijfers minder gunstig zijn. Vergeleken met twee jaar geleden namen de investeringen af met 3%. Lees verder

De prijs van staal staat voor het eerst sinds lange tijd weer onder druk, zo blijkt uit het Staaljournaal van Noviostaal. Oorzaak hiervan ligt onverwacht niet zozeer aan de vraagzijde maar aan de aanbodzijde in de economie. Het grote tekort aan microchips zorgt er namelijk voor dat autofabrikanten hun productie drastisch hebben verlaagd waardoor de vraag naar staal ver is teruggevallen. Autofabrikanten produceren dit jaar naar schatting zo’n 3 miljoen minder auto’s dan gepland. Aangezien de auto-industrie goed is voor zo’n 16-18% van de afname van staal is het effect van het microchips-tekort dus voelbaar tot in de staalindustrie. Lees verder

De goednieuwsshow van het CBS blijft onverminderd doorgaan. Nu kan het CBS melden dat de omzet in de industrie in het derde kwartaal met 15,4% is gestegen vergeleken met dezelfde periode in 2020. Daarmee lag in de omzet in het derde kwartaal van 2021 zelfs hoger dan in het derde kwartaal voor aanvang van de corona-crisis. En alsof het nog niet genoeg is, verwachten de producenten in het vierde kwartaal nog hogere omzetten en tevens een hogere personeelsbezetting. De stijging van de omzet werd voor 18,2% gerealiseerd in het binnenland, de export was goed voor een stijging van 13,7%. Lees verder

Het kabinet heeft onlangs maatregelen getroffen om zowel consumenten als MKB-bedrijven tegemoet te komen in 2022 voor de sterk gestegen energiekosten. Deze regeling was zeker gunstig voor de relatief kleine energieverbruikers. Voor de bedrijven in het MKB met een groot energieverbruik was de regeling echter nog steeds een druppel op de gloeiende plaat. Op verzoek van de Tweede Kamer past het kabinet nu de plannen dusdanig aan dat ook de MKB-bedrijven met een grote energiebehoefte een substantiële ondersteuning krijgen. Lees verder

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie in de maand september bekend gemaakt. Ook in de maand september 2021 is de productie weer veel hoger uitgevallen dan in de maand september 2020. Al met al was de gemiddelde stijging over alle bedrijfsklassen bijna 11 procent. Voor een zeer belangrijk deel kwam deze stijging op het conto van de bedrijfsklasse Machinebouw. Met een groei van 62% zorgde deze klasse ervoor dat het gemiddelde hoog uitviel. De metaalsector liet zich echter ook niet onbetuigd met een stijging van 6,3%. Lees verder