Bewoners van de IJmond lopen een verhoogd risico op gezondheidsproblemen als gevolg van de uitstoot van Tata Steel, zo blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek heeft aangetoond dat de grootste gezondheidswinst kan worden behaald door de hinder van en blootstelling aan de uitstoot van Tata Steel te verminderen.

Lees verder

Tijdens Prinsjesdag 2023 heeft het demissionaire kabinet haar begroting voor 2024 gepresenteerd. Deze dag staat in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen die op 22 november 2023 zullen plaatsvinden. De Koninklijke Metaalunie benadrukt, net als het kabinet, dat Nederland momenteel te maken heeft met zowel maatschappelijke als economische uitdagingen en dat het van cruciaal belang is om te investeren in het behoud en de versterking van de sterke economische positie van het land.

Lees verder

Het Staaljournaal constateert in haar meest recent uitgave dat de ontwikkeling van staalprijzen momenteel volatiel en onvoorspelbaar is. Een stijgende rente heeft geleid tot terughoudendheid bij investeringen, wat resulteert in een afnemende vraag naar grondstoffen zoals staal. Hoewel de productie- en verkoopcijfers in de auto-industrie positief zijn, komt dit deels door een inhaalslag na verbeteringen in de halfgeleiderlevering. De hogere rente maakt leningen duurder, waardoor consumenten terughoudender zijn bij het kopen van auto’s.

Lees verder

De NEVI Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie vertoonde in augustus een zeer lichte stijging van 45,3 in juli naar 45,9 in augustus. De productieomvang daalde, zij het in de kleinste mate in zes maanden, omdat bedrijven hun productie aanpasten aan het afnemende aantal nieuwe orders. Deze krimp was echter beperkt en het kleinst in deze periode.

Lees verder

Op 22 november 2023 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Koninklijke Metaalunie heeft een manifest opgesteld om concrete oplossingen aan te dragen voor politiek Den Haag gericht op het bevorderen van brede welvaart, het creëren van toekomstige banen, het stimuleren van innovatie en het bevorderen van duurzame maatschappelijke veranderingen. Het hoofddoel van Metaalunie is het behoud en […]

Uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat de gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie in de maand juli gedaald is met meer dan 8 procent. Het is alweer de zevende maand op rij dat de gemiddelde dagproductie is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. In bijna alle bedrijfsklassen was er sprake van […]

Ondernemersorganisaties, waaronder VNO-NCW, MKB-Nederland en Koninklijke Metaalunie, benadrukken dat harde en meetbare doelen voor het verminderen van regeldruk dringend nodig zijn om de groeiende last van regelgeving aan te pakken. Een voortgangsrapportage van het ministerie van EZK heeft aangetoond dat bijna een derde van de regels voor ondernemers bijna onuitvoerbaar is, waardoor ze steeds vaker externe adviesdiensten moeten inschakelen om aan regelgeving te voldoen. Deze toenemende regeldruk leidt tot onaanvaardbare kosten.

Lees verder

Het CBS heeft de ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie over de maand juli gepresenteerd. Voor de vierde maand op rij was er sprake van een daling en kwam de gemiddelde afzetprijzen 7,7 procent lager uit. Belangrijkste oorzaak van de daling waren de sterk gedaalde prijzen voor ruw aardolie. Vergeleken met een jaar eerder daalde de prijs voor ruwe aardolie met 29 procent vergeleken met een jaar eerder. Wanneer we kijken naar de prijsontwikkeling in de bedrijfsklasse Metaalproducten dan zien we dat ook hier de gemiddelde afzetprijzen zijn gedaald. Met een daling van 3 procent bleef deze echter beperkt ten opzichte van het gemiddelde in de Nederlandse industrie.

Lees verder

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de omzetontwikkeling in de Nederlandse economie over het tweede kwartaal van 2023 gepubliceerd. Vergeleken met dezelfde periode in 2022 was er sprake van een omzetdaling van 7,5 procent. Zowel de binnenlandse als de buitenlandse omzet van industriële producenten namen af, respectievelijk 3,2 en 10,1 procent. Ook de binnenlandse en de buitenlandse afzetprijzen daalden; 3,4 procent en 5,9 procent. Er was sprake van een daling in 5 van de 8 hoofdbranches waarbij er ook meer faillissementen werden genoteerd in het tweede kwartaal van 2023 vergeleken met een jaar eerder (62 faillissementen in 2023 versus 39 faillissementen in 2022). 

Lees verder

De Metaalunie Economische Barometer toont aan dat de bedrijvigheid in de MKB-maakindustrie de laatste kwartalen geleidelijk is afgenomen. De buitenlandse orderwaardering is in het tweede kwartaal sterk gedaald, zowel voor gerealiseerde als verwachte export. Dit heeft geleid tot afnemende orderpositiewaardering en bedrijfsresultaten gedurende de recente kwartalen.

De metaalwarensector, die doorgaans veel exporteert, meldt een uitdagend kwartaal, terwijl onderhoudsbedrijven grotendeels positief zijn. Ondanks dalende bedrijvigheid blijft de vraag naar personeel in de MKB-maakindustrie hoog. Voor 2024 is er een balans tussen ondernemers met een optimistische en pessimistische blik.

Lees verder

Het CBS heeft de gegevens met betrekking tot het ondernemersvertrouwen over het tweede kwartaal van 2023 gepubliceerd. Vergeleken met dezelfde periode in 2022 is er sprake van een daling van -8,3. Wanneer het ondernemersvertrouwen wordt vergeleken met het eerste kwartaal is dit nauwelijks gewijzigd (-8,1 versus -8,3). Het ondernemersvertrouwen is in bijna alle bedrijfstakken gedaald. Het vertrouwen in de bedrijfstak ‘Industrie’ daalde ook in het tweede kwartaal maar was met -7,3 wel iets minder negatief dat het gemiddelde ondernemersvertrouwen.

Lees verder

Ondernemersorganisatie FME benadrukt op haar website de noodzaak voor maakbedrijven om actief bezig te gaan met Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en de transitie naar een circulaire economie. In lijn met de nationale ambitie om tegen 2050 een circulaire economie te realiseren, speelt de metaal(recycling)sector een cruciale rol. FME ondersteunt het IMVO-convenant voor de Metaalsector en benadrukt dat bedrijven verantwoordelijkheid moeten nemen bij internationaal zakendoen, inclusief het in kaart brengen van risico’s in de keten, het aanpakken van misstanden en het compenseren van benadeelden.

Lees verder

Het CBS heeft de cijfers bekend gemaakt met betrekking tot de gemiddelde dagproductie in de industrie over de maand juni. Vergeleken met dezelfde periode in 2022 was er sprake van een daling van 7,7 procent. Hoewel de daling voor de zesde maand op rij lager uitvalt vergeleken met een jaar eerder, is de daling minder groot dan de maand ervoor (-9,9 procent). Er was sprake van een daling in bijna alle bedrijfsklassen waaronder ook de bedrijfsklasse metaalproducten. De daling in deze klasse bleef echter beperkt tot 2,2 procent.

Lees verder

In het Staaljournaal wordt vooruitgekeken naar de ontwikkelingen in de markt voor het vierde kwartaal. Er zijn daarbij enkele bepalende ontwikkelingen benoemd. Zo hebben grote Indiase staalproducenten recent aanzienlijke verliezen in hun productie geïncasseerd, wat heeft geleid tot beperkte beschikbaarheid van warmgewalst staal voor september. Dit heeft hun mogelijkheid om tegen lagere prijzen op de internationale exportmarkt te verkopen verminderd. China heeft geprobeerd de staalprijzen te verhogen, zij het met gemengd succes, en ondanks stabiliteit op de markt zijn toekomstige prijzen onzeker. De Chinese staalmarkt is negatiever geworden door minder verwachte stimuleringsmaatregelen en natuurrampen. In Duitsland hebben tegenvallende productiecijfers, vooral in auto- en bouwindustrie, geleid tot zorgen over een mogelijke economische recessie, afhankelijk van geopolitieke en handelsontwikkelingen.

Lees verder

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot het verwachtingen in de industrie over de maand juli gepubliceerd. Evenals de vier maanden ervoor was er sprake van een daling. Ten opzichte van de maand juni nam het vertrouwen met 0,9 af. Daarmee is de laagste stand sinds maart 2021 bereikt en is het vertrouwen onder het langjarig gemiddelde van 1,4 gekomen. Oorzaak van de daling komt voor een belangrijk deel door het negatieve sentiment met betrekking tot de orderportefeuille. 

Lees verder

FME, de brancheorganisatie voor de technologische industrie, bekritiseert het recente besluit van het Nederlandse kabinet om de Europese Indirecte Kosten Compensatie (IKC)-regeling af te schaffen, terwijl het gelijktijdig het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie presenteert. De IKC-regeling zorgde ervoor dat fossiele energieverbruikers een bijdrage leverden aan de verduurzaming door elektrificatie. Hiermee konden bedrijven jaarlijks € 167 miljoen ontvangen om hun processen te verduurzamen. Door de afschaffing van de IKC-regeling en de aanwezigheid van de CO2-heffing via het Europese ETS-systeem, betalen bedrijven nu weliswaar CO2-heffing, maar missen ze de steun voor elektrificatie. FME waarschuwt dat dit beleidsbesluit het investeringsklimaat voor de Nederlandse industrie zal verslechteren en dat Nederland hierdoor achterop zal raken in vergelijking met andere Europese landen die hun IKC-regeling juist uitbreiden om hun industrie te ondersteunen.

Lees verder

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie over de maand juni gepresenteerd. Voor de derde maand op rij is er sprake van een daling. Over de gehele industrie genomen zijn de afzetprijzen met 7 procent gedaald. De daling is voor een belangrijk deel te wijten aan de sterk gedaalde prijzen van ruwe olie waardoor de afzetprijzen in de zwaarwegende chemische en aardolie-industrie sterk daalde. De prijzen voor ruwe olie daalden met bijna 36 procent vergeleken met de maand juni in 2022. 

Lees verder

Uit de zevende editie van de TechBarometer van ROVC blijkt dat de technische branche bezorgd is over de gevolgen van de stikstofcrisis. Uit het onderzoek onder ruim 1.000 HR-beslissers, 2.700 technici en 1.000 potentiële zij-instromers blijkt dat 32% van de beslissers vreest dat de stikstofcrisis het businessmodel van hun organisatie in gevaar brengt, terwijl dit percentage 23% is onder technici. Bovendien zijn technici somber over de toekomst, waarbij bijna de helft (47%) van hen aangeeft dat hun organisatie niet over voldoende kundig personeel beschikt om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Ook 36% van de HR-verantwoordelijken deelt deze zorgen.

Lees verder

Tata Steel in IJmuiden denkt momenteel na over de plannen om de fabriek te verduurzamen, waarbij het bedrijf diverse scenario’s onderzoekt, waaronder een scenario zonder het gebruik van groene waterstof. In 2021 kondigde Tata nog aan dat het zijn fabriek wilde verduurzamen door over te stappen op waterstofproductie in plaats van steenkool. 

Lees verder

Het Staaljournaal meldt dat verschillende staalfabrieken in Azië hebben geprobeerd hun staalprijzen te verhogen, maar de resultaten waren wisselend. In India was de maand juni de slechtste van het jaar vanwege een tegenvallende vraag, waardoor de productie van staal op het laagste niveau sinds december 2022 lag. Naar verwachting zullen ook juli en augustus teleurstellende productiecijfers laten zien. Daarentegen was april 2023 een positieve maand voor de export van staal uit Azië naar Europa en Amerika, waardoor de staalprijzen in die regio’s onder druk kwamen te staan.

Lees verder