Voor de zesde maand op rij zijn de prijzen in de industrie minder snel gestegen dan in dezelfde maand een jaar eerder. In december waren de prijzen gemiddeld met 14,2 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder, de maand daarvoor was de stijging nog 17,2 procent meer. Belangrijke oorzaak van de afnemende stijging is de ontwikkeling van de olieprijzen. Vergeleken met een jaar eerder nam de prijs van een vat ruwe North Sea Brent olie in december toe met bijna 17 procent. In november was er nog sprake van een toename van 26 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Behalve de ontwikkeling van de olieprijzen zorgt de oorlog in Oekraïne nog steeds voor onzekerheid en daarmee voor extra druk op de prijzen.

Lees verder

Het vertrouwen van ondernemers in de industrie is in de maand januari licht gestegen van 3,3 naar 3,6. Het is daarmee de derde maand op rij dat er sprake is van een groei. Hoewel de groei mager afsteekt tegen de topmaand november 2021 waarbij een groei van 12,7 werd gerealiseerd, is er nog steeds sprake […]

Het CBS heeft cijfers gepresenteerd die duidelijk maken dat er voor de Nederlandse economie nog een lange weg is te gaan om de doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn, te realiseren. Slechts 13 procent van de grondstoffen die in 2020 werden gebruikt, waren hergebruikte materialen. Wanneer we dit afzetten tegen het meetpunt in 2014 dan zien we dat dit percentage nauwelijks is veranderd. Van alle materialen die in het onderzoek zijn opgenomen dan worden niet-metaal mineralen (waaronder zand en grind) met 31 procent het vaakst hergebruikt. Dit is vaak bouwafval dat gebruikt wordt voor de ophoging van wegen. Er is daarmee sprake van een laagwaardig hergebruik. Wanneer we kijken naar metaalgebruik dan zien we zelfs een afname van het hergebruik van materiaal (van 12 procent in 2014 naar 11 procent in 2020).

Lees verder

Om MKB-bedrijven die erg veel impact ervaren als gevolg van de hoge energieprijzen te ondersteunen en toekomstbestendig te maken, zal er ook in 2023 een Tegemoetkoming Energiekosten regeling komen. Uitgangspunt om gebruik te kunnen maken van de regeling is dat de energiekosten tenminste 7 procent van de totale omzet bedragen. Deze 7 procent wordt gebaseerd op de zogenaamde energie-intensiteitseis waarbij een schatting wordt gemaakt van het standaard jaarverbruik in m3 en kWh. De prijs van deze eenheden is gebaseerd op de modelprijs van het 4e kwartaal van 2022, vast te stellen door het CBS.

Lees verder

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot het volume van de goederenexport over de maand november 2022 gepubliceerd. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder groeide de export met 4,8 procent. Verantwoordelijk voor de groei waren de export van aardolieproducten, machines en apparaten, en transportmiddelen. Tegenover de toegenomen export stond een kleinere goederenimport (-0.9 procent). 

Lees verder

Tata Steel heeft zo’n anderhalf jaar geleden aangekondigd dat ze vanaf 2030 willen overstappen naar de productie van groen staal met behulp van waterstof. Doel van deze transitie is om de uitstoot van CO2 met miljoenen tonnen te verlagen. Sinds deze aankondiging is ‘het landschap’ waarin deze transitie moet plaatsvinden behoorlijk gewijzigd. Om straks 7 miljoen ton staal op een groene wijze te produceren, is een investering van vele miljarden euro’s nodig. Om deze investering op een verantwoorde wijze te doen, moeten er nog belangrijke vragen worden beantwoord. Belangrijkste vraag is daarbij wat de prijs van een ton groen geproduceerd staal wordt. Er is nog geen markt voor groen staal en is er dus geen basis voor het doorrekenen van het businessmodel.

Lees verder

Brancheorganisatie Metaalunie is positief verrast door de sterke toename van het aantal leerlingen in het VMBO dat voor een technisch profiel kiest. Ten opzichte van het leerjaar 2021-2022 is het aantal leerlingen met een technisch profiel met 10,4 procent gestegen in het huidige leerjaar. Het is het tweede leerjaar op rij dat er sprake is van een toename en wordt als bevestiging gezien voor het nut en succes van het programma Sterk Techniekonderwijs. Metaalunie is blij met de toename van het aantal leerlingen met een technisch profiel in het VMBO omdat het de instroom van leerlingen op de mbo-metaalopleidingen vergroot. De samenwerking van scholen en bedrijven, vaak ondersteund door een bedrijfsschool metaal, blijkt een succesvolle formule. 

Lees verder

Het CBS heeft de cijfers bekend gemaakt met betrekking tot de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie over de maand november 2022. Voor het eerst sinds februari 2021 is er sprake van een (weliswaar zeer kleine) daling vergeleken met de gemiddelde dagproductie van het jaar ervoor. De krimp kwam uit op 0,2 procent. In bijna de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie was er sprake van een daling met als grote negatieve uitschieter de chemie. Ook de bedrijfsklasse metaalproducten ontkwam echter niet aan een daling. Met een teruggang van 1,8 procent bleef de daling echter beperkt.

Lees verder

De Nederlandse inkopers in de industrie zijn minder negatief over de nabije toekomst. Dit vertaalt zich naar een stijging van de NEVI Inkoopmanagersindex van 46 in november naar 48,6 in december. Hiermee blijft de index nog wel onder de 50 hetgeen inhoudt dat de bedrijvigheid afneemt. Het tempo van de verslechtering van de index neemt echter af. De inkoopmanagersindex wordt samengesteld uit enkele deelindicatoren. De belangrijke deelindicator voor nieuwe orders verbeterde van 39,1 in november naar 45,8 in december. Hoewel dit nog steeds duidt op een afname van het aantal nieuwe orders (ook hier ligt het omslagpunt op 50) is er sprake van een kentering in december. 

Lees verder

In 2022 zijn de cao-lonen gemiddeld met 3,2 procent gestegen, hetgeen de sterkste stijging is in de afgelopen 14 jaar. Koploper qua loonstijging was het onderwijs; hier stegen de lonen met 5,2 procent. De loonstijging in de industrie in 2022 was 2,7 procent waarmee de bedrijfstak onder het gemiddelde bleef. Ondanks de grootste stijging van de cao-lonen in 14 jaar, valt de reële cao-loonontwikkeling (cao-loonontwikkeling gecorrigeerd voor inflatie) zeer negatief uit met een daling van ongeveer 6 procent. Dit is sinds de start van de publicatie van deze jaarcijfers in 1973 het grootste verschil dat gemeten is. 

Lees verder

Het sentiment onder de ondernemers in de industrie is in de maand december verbeterd en met 10 procent gestegen (van 3,0 naar 3,3). Het gestegen vertrouwen is een gevolg van de verwachte bedrijvigheid in de komende 3 maanden. Het vertrouwen wordt gemeten op een drietal deelindicatoren waarvan er twee positiever waren dan de maand ervoor. Zo waren er meer ondernemers die hun orderportefeuille goed vonden dan ondernemers die hun orderportefeuille te klein vonden. Ook waren er meer ondernemers die hun productie zien toenemen in de komende drie maanden dan ondernemers die een afname verwachten. De enige negatieve deelindicator was de voorraad gereed product. Er waren minder ondernemers die hun voorraad als te klein beschouwen dan te groot. 

Lees verder

De stijging van de afzetprijzen in de industrie zijn in de maand november gemiddeld 17,3 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het is de vijfde maand op rij dat de stijging van de afzetprijzen, vergeleken met een jaar eerder, afnemen. Sinds april 2021 zijn de afzetprijzen in de industrie steeds met meer dan 10 procent gestegen vergeleken met het jaar ervoor. Uitschieter was juni 2022 toen de prijzen met meer dan 30 procent waren gestegen. De stijgingen zijn een gevolg van de toegenomen kosten voor energie, grondstoffen en transport. Daar bovenop kwam ook nog eens de oorlog in Oekraïne. De afnemende prijsstijging in de laatste maanden is een gevolg van de dalende prijs van een vat olie. Vergeleken met de maand oktober van dit jaar was de prijs in november een kleine 7 procent gedaald.

Lees verder

Aftredend Metaalunie voorzitter Fried Kaanen kijkt in zijn afscheidsinterview in Metaal + Techniek niet alleen terug op de bewogen jaren die hij sinds zijn aantreden in 2014 heeft meegemaakt, maar geeft de ondernemers in de MKB-metaalsector ook nog waardevolle tips mee om in een sterk veranderende wereld te overleven en sterker te worden. Kern van zijn betoog aan de ondernemers in het MKB is om vooral alert te zijn en keuzes te maken. Hij speelt daarbij in op het helder maken van de sterktes en zwaktes die een onderneming heeft. Om in de toekomst te kunnen overleven en groeien moeten ondernemingen keuzes maken en de unieke kwaliteiten optimaal benutten. 

Lees verder

Het CBS heeft de cijfers gepubliceerd met betrekking tot de investeringen in materiële vaste activa over de maand oktober. Vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden zijn deze met 4,5% gestegen. Ze komen hiermee 0,1 procent hoger uit dan een maand geleden. De stijging is het gevolg van de gestegen investeringen in gebouwen en auto’s. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. 

Lees verder

Koninklijke Metaalunie heeft een toezegging van 4 miljoen euro van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen voor het ondersteunen van arbeidsmarktprojecten in de mkb-maakindustrie. Op initiatief van Metaalunie is de aanvraag met samenwerkende partners en onderzoeksbureau Panteia gedaan en dus toegekend. 

Metaalunie heeft tezamen met de vakbonden FNV, CNV en De Unie, aanpalende organisaties en het opleidingsfonds OOM al veel methodieken, interventies en werkwijzen ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen in het mkb te bevorderen. Het is tot nu toe erg lastig geweest om te meten wat de effecten van alle inspanningen is geweest. Dat geldt ook voor het verder ontwikkelen, toepasbaar maken en bijsturen. Met de financiële toezegging vanuit SZW komt daar nu verandering in. In de komende 4 jaar gaan alle partijen die ertoe doen voor het onderwijs en arbeidsmarkt gezamenlijk onderzoeken wat de effecten zijn in de mkb-maakindustrie. 

Lees verder

Het CBS heeft recent de internationaliseringsmonitor gepubliceerd. Deze monitor geeft onder andere inzicht op de effecten die export en import hebben op de productiviteit van bedrijven in Nederland. Het blijkt dat bedrijven die zich bezighouden met internationale handel hun productiviteit zien stijgen. Door over de grenzen te kijken ontdekken ondernemingen bijvoorbeeld halffabricaten die beter bij hun productieproces passen dan de oplossingen die in Nederland beschikbaar zijn. Dit leereffect heeft een positief effect op de productiviteit van ondernemingen. Voor alle Nederlandse bedrijven bedraagt dat leereffect 2,2%, oftewel de productiviteit neemt met 2,2% toe door te importeren. Overigens scoren zogenaamde two-way traders (ondernemingen die zowel importeren als exporteren) nog veel beter. De productiviteit bij deze ondernemingen neemt toe met 4,5%.

Lees verder

Koninklijke Metaalunie, FME en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) hebben de digitale CESI Supply Tool gelanceerd, een door TNO ontwikkeld instrument. Het instrument – Circular Economy en Smart Industry oftewel CESI – maakt inzichtelijk hoe toeleveranciers minder afhankelijk van nieuwe grondstoffen kunnen worden en tevens meer waardebehoud kunnen bewerkstelligen. Zo kunnen grondstoffen en materialen hoogwaardiger, efficiënter en zuiniger (her)gebruikt worden. En dit is waardevol in tijden van schaarste van bijvoorbeeld aardmetalen.

Lees verder

In de maand oktober is de groei van de productie in Nederland uitgekomen op 3,3 procent vergeleken met de cijfers een jaar eerder. Het is daarmee het laagste groeicijfer in anderhalf jaar. Hoewel het groeicijfer gematigd is, blijft de gemiddelde dagproductie nog altijd op een hoog. Vergeleken met de maand september was er weliswaar een klein teruggang met 0,4 procent, maar wanneer we kijken naar de productiecijfers over een lange termijn dan is de dagproductie nog steeds hoog te noemen. Wanneer we inzoomen naar de groeicijfers in de diverse bedrijfsklassen dan zien we dat de helft van de bedrijfsklassen nog steeds een groei laat zien, de andere helft staat stil of heeft te maken met krimp. 

Lees verder

Het CBS heeft afzetprijzen ontwikkeling in de industrie over de maand oktober gepubliceerd. Voor de vierde maand op rij is er sprake van een afvlakking van de prijsstijging. Was er in september nog sprake van een stijging met meer dan 23 procent vergeleken met een jaar eerder, in oktober was de stijging afgenomen tot 20,9 procent. Boosdoeners voor de nog immer sterk stijgende afzetprijzen blijven de energieprijzen, de grondstofprijzen en de transportkosten. Uit de grafiek is duidelijk af te lezen dat vanaf juli 2021 de afzetprijzen explosief gestegen zijn. In eerste instantie werd deze snelle stijging veroorzaakt door het snelle aantrekken van de economie na de covid-pandemie. De oorlog in Oekraïne deed daar nog eens een schepje bovenop. 

Lees verder

Een industriële samenwerkingsovereenkomst (ICA) moet ervoor gaan zorgen dat de betrokkenheid van de Nederlandse industrie – ook bij de ontwikkeling van hoogtechnologische toepassingen – in de toekomst gegarandeerd wordt bij de bouw van maritiem defensiemateriaal. Hiertoe werd opgeroepen door de SGP, die op 22 november jl. een motie indiende.  De motie werd door een brede Kamermeerderheid gesteund.

Lees verder