De NEVI Inkoopmanagersindex over de maand januari laat tekenen van herstel zien in de Nederlandse industrie. De index steeg van 44,8 in december 2023 naar 48,9 in januari 2024. In 2024 vertoont de economie enige tekenen van stabilisatie en zelfs groei, met zowel nieuwe orders als productie en werkgelegenheid die slechts licht afnemen. Optimisme onder inkoopmanagers wordt ondersteund door gunstige vooruitzichten voor de productie in de komende twaalf maanden, aangegeven door een stijging van de relevante indicator. Dit optimisme wordt deels toegeschreven aan de recente daling van de rente op de kapitaalmarkt, waardoor investeringen aantrekkelijker worden en de vraag naar bijvoorbeeld machines kan stimuleren.

Lees verder

DUO heeft de voorlopige leerlingenaantallen voor het schooljaar 2023-2024 gepubliceerd, waaruit blijkt dat het aantal technische vmbo-leerlingen (BB/KB/GL) na een flinke stijging van 10,4% in 2023 nu een daling van 2,9% vertoont ten opzichte van vorig jaar. Desondanks blijft er nog steeds een aanzienlijke stijging van 7,2% vergeleken met 2021. Brancheorganisatie Koninklijke Metaalunie merkt op dat de stijgende trend in technische profielen sinds 2020 intact blijft, gedeeltelijk dankzij de inzet van metaalbedrijven, bedrijfsvakscholen en de Metaalunie in het kader van Sterk Techniek Onderwijs (STO), ondersteund door financiële impuls vanuit het ministerie.

Lees verder

Uit cijfers van het CBS is duidelijk dat de gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie in december 2023 zijn afgenomen met 3 procent vergeleken met het jaar ervoor. Hoewel er nog steeds sprake is van een daling in iedere maand in 2023, is er een trend waarneembaar dat de krimp steeds minder groot is. In de meeste bedrijfsklassen is er sprake van een daling van de productie, maar de bedrijfsklasse Metaalproducten is, samen met de klasse Reparatie en installatie machines, een uitzondering. Met een groei van 2,3 procent is de klasse de best presterende bedrijfsklasse.

Lees verder

De toekomst van zinkfabrikant Nyrstar is onduidelijk nu de fabriek voor de tweede keer in twee jaar de productie heeft stilgelegd. De hoge energieprijzen en een ongelijk speelveld ten opzichte van producenten in andere Europese landen maken het voor de fabrikant onrendabel om te produceren. Zinkproducent Nyrstar stapte 50 jaar geleden als één van de eerste producenten over op een proces op basis van elektriciteit in plaats van steenkolen. Het milieuvoordeel hiervan is evident, maar maakt de onderneming meteen één van ’s lands grootste afnemers van elektriciteit. De onderneming maakt hiervoor gebruik van groene stroom en daar ligt het grootste probleem voor de onderneming.

Lees verder

Uit cijfers van het CBS blijkt dat ondernemers in de industrie in maand januari minder negatief naar de toekomst kijken dan een maand ervoor. Het vertrouwen is nog wel negatief maar steeg van -5,7 in december 2023 naar -4,4 in januari. Ondernemers waren vooral minder negatief over de orderportefeuille, maar ook over de voorraden gereed product waren ze minder negatief. Een van de drie deelindicatoren voor het vertrouwen is positiever dan de maand ervoor: de verwachte productie voor de komende drie maanden.

Lees verder

Het CBS heeft de ontwikkelingen van de afzetprijzen in de Nederlandse industrie over de maand december gepubliceerd. De cijfers laten zien dat de prijzen in de laatste maand van vorig jaar gedaald zijn met 3,1 procent vergeleken met dezelfde periode in 2022. De daling is minder sterk dan in november 2023 en er lijkt langzaam een einde te komen aan de dalingen van de laatste maanden. Belangrijke oorzaak van de daling is de verdere daling van de olieprijzen. De prijzen van producten van de aardolie-industrie lagen 7,7 procent lager dan in december 2022 en zijn hiermee voor een belangrijk deel de oorzaak van de daling van de afzetprijzen van de totale industrie.

Lees verder

Tijdens het recente Commissiedebat over ‘Nieuwe maatregelen netcongestie’ in de Tweede Kamer bleek dat de problemen van het elektriciteitsnetwerk aanzienlijke gevolgen hebben voor een op de vijf ondernemers in de MKB-maakindustrie. Gerard Wyfker, beleidssecretaris Milieu en Energie bij Koninklijke Metaalunie, reageert teleurgesteld en onbegrijpelijk op het gebrek aan aandacht voor de urgentie van dit probleem tijdens het debat.

Lees verder

De voorzitters van de vier transitieteams van het Nationaal Programma Circulaire Economie hebben in een brief aan informateur Ronald Plasterk meer aandacht te geven aan de circulaire economie in het regeerakkoord. Ze benadrukken de noodzaak om de circulaire beleidsdoelen te versnellen en vragen om een het beschikbaar stellen van meer middelen, met een specifieke focus op het verbinden van een circulaire economie met de klimaatdoelstellingen.

Lees verder

Het Staaljournaal van januari maakt melding van een stijging van 1,5 procent van de staalproductie in de periode januari – november 2023 in China waarmee het land opnieuw de grootste staalproducent ter wereld is. De Chinese staalexport is ook met ruim 36% gestegen, maar wordt in 2024 naar verwachting minder sterk. Dit komt onder andere door de invoering van nieuwe importtarieven, toenemende concurrentie uit Zuidoost-Azië en India, en geopolitieke spanningen met betrekking tot de Gazastrook.

Lees verder

De Koninklijke Metaalunie Economische Barometer van het vierde kwartaal van 2023 biedt inzicht in de stand van zaken binnen de MKB-maakindustrie in Nederland. Zowel binnenlandse als buitenlandse orderposities laten een gemengd beeld zien, met een bescheiden waardering. De binnenlandse orderpositie is na een daling in het derde kwartaal nagenoeg gestabiliseerd, waarbij 22% van de bedrijven een afname en 24% een toename rapporteert. De verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2024 zijn overwegend ‘stabiel’. Sectoren zoals bouw-toeleverende bedrijven en de metaalwarensector presteren onder het gemiddelde, terwijl oppervlaktebehandelaars en machinebouwers beter presteren.

Lees verder

In het laatste kwartaal van 2023 hebben metaalbedrijven in Nederland die producten van staal of aluminium van buiten de EU hebben geïmporteerd, een nieuwe verplichting gekregen in de vorm van rapportage onder het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Deze bedrijven moeten voor 31 januari 2024 rapporteren over de hoeveelheid CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie van deze goederen buiten de EU.

CBAM is een prijscorrectie die wordt toegepast bij de import in de EU van goederen, waaronder staal en aluminium. Deze correctie is gebaseerd op de CO2-uitstoot in het productieproces buiten de EU. Het doel is om producenten binnen de EU, die verantwoordelijk zijn voor hun CO2-uitstoot, niet langer een concurrentienadeel te laten ondervinden door import uit landen met lagere klimaatnormen.

Lees verder

Uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS wordt duidelijk dat de gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie met 10 procent gedaald is in november 2023 vergeleken met dezelfde periode in 2022. Het is de elfde maand op rij dat de productie is afgenomen waarmee heel 2023 een daling laat zien. De daling valt iets minder groot uit dan in de maand oktober toen de daling 11,2 procent was. De daling vond plaats in bijna alle branches. De daling in de branche Metaalproducten viel met 2,1 procent nog mee vergeleken met het gemiddelde.

Lees verder

Het CBS heeft de ontwikkelingen met betrekking tot het sentiment onder de ondernemers in de Nederlandse industrie over de maand december gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat het vertrouwen onder de ondernemers in de maand december verder is afgenomen van -0,5 in november naar -3,4 in december. Oorzaak is de omvang van de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden. Ook over de voorraden gereed product waren de ondernemers negatiever.

Lees verder

Uit de NEVI inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie wordt duidelijk dat de industrie er niet florissant bij staat aan het begin van 2024. De index is licht gedaald van 44,9 in november naar 44,8 in december. Het aantal nieuwe orders blijft maar dalen, waardoor industriële ondernemers zich genoodzaakt zien de productie en de inkoopactiviteiten verder terug te schroeven. Daarnaast snoeien zij verder in de werkgelegenheid.

Lees verder

Sinds juni 2023 hebben werkgevers in de metaal uitgebreid overleg gepleegd met de vakbonden om een nieuwe pensioenregeling te bespreken in de Metaal en Techniek sector. De gesprekken waren noodzakelijk vanwege de invoering van een nieuw pensioenstelsel, zoals voorgeschreven door de Wet Toekomst Pensioenen. Na intensieve onderhandelingen is er nu een overeenkomst bereikt op hoofdlijnen. […]

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie over de maand november bekend gemaakt. Net als in de maand oktober daalden de prijzen, maar de daling was met 4,2 procent (vergeleken met het jaar ervoor) echter minder sterk dan in oktober. De ontwikkelingen op de oliemarkt zijn […]

Het Staaljournaal van december constateert dat de wereldwijde staalmarkt verschillende trends vertoont met opvallende ontwikkelingen in Azië en Europa.

In Azië heeft China in november een aanzienlijke toename van de staalproductie laten zien, gedreven door een stijging van de prijzen voor warmgewalst rollen staal en een positieve overheidsuitlating over de toekomst van de staalindustrie. De binnenlandse prijs van ijzererts is eveneens gestegen en China heeft de productie van deze grondstof verhoogd om minder afhankelijk te worden van import. Hoewel de vastgoedmarkt in China tekenen van moeilijkheden vertoont, streeft het land ernaar zijn aandeel in de wereldwijde staalmarkt te behouden.

Lees verder

In de decemberuitgave van Metaal + Techniek kijkt voorzitter Mark Helder terug op het eerste jaar voorzitterschap. Van de uitdagingen die zijn pad kruisen voor het komende jaar is de netcongestie volgens hem de grootste uitdaging voor ondernemers in de metaal. De huidige situatie vraagt om een rigoureuze aanpak om te voorkomen dat er een situatie ontstaat waarbij er binnen Nederland grote verschillen gaan ontstaan als het gaat om de concurrentiekracht. Wil je als bedrijf groeien dan is op dit moment de situatie al dusdanig dat de vestigingsplaats een rem kan zijn omdat er simpelweg geen aansluitvermogen is. Verduurzamen is als gevolg van de netcongestie ook bijna onmogelijk geworden. Kortom, er is een krachtig plan van aanpak nodig.

Lees verder

De onderhandelingen tussen werkgeversorganisatie VNO/NCW en de vakbonden over het verlengen en uitbreiden van de Regeling Vervroegd Uittreden zijn vastgelopen. De regeling die het mogelijk maakt om eerder te stoppen met zwaar werk loopt eind 2025 af en voor de mensen die ‘versleten’ zijn door zwaar werk is het van belang dat er goede afspraken komen voor de periode na 2025. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de werkenden van 45 jaar en ouder met een zwaar lichamelijk beroep niet verwachten dat ze het werk tot hun AOW-leeftijd kunnen volhouden. Een goede regeling is daarom van groot belang, aldus de vakbonden.

Lees verder

In een gezamenlijke inspanning tussen FME, Koninklijke Metaalunie en het ministerie van Economische Zaken werd het onderzoek ‘Normering financiële waardebepaling’ uitgevoerd, met als doel inzicht te verschaffen in de financiële waarde van hergebruik ten opzichte van recycling. Uit de resultaten van 75 cases blijkt niet alleen dat hergebruik aanzienlijk meer milieuwinst oplevert, maar ook dat het financieel voordeliger is. Dit onderzoek, uitgevoerd door Alba Concepts, vult een leemte in de markt door een methode te bieden om de financiële restwaarde van bouwproducten en kapitaalgoederen vast te stellen.

Lees verder