Koninklijke Metaalunie is blij dat na veel aandringen de Subsidieregeling Praktijkleren (SPL) met een jaar verlengd wordt. Volgens Jos Kleiboer, directeur Beleid van Metaalunie, is het een stimulans voor werkgevers om praktijk- en leerplaatsen aan te bieden. De SPL zorgt ervoor dat leerlingen, studenten of werknemers die een (beroeps)opleiding volgen zich beter kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt waardoor werkgevers over goed opgeleid personeel kunnen beschikken. De meeste mbo-opleidingen (ook BBL) duren echter minstens 2, maar meestal 3 jaar. Zowel werkgevers als de ongeveer 30.000 bbl studenten worden de dupe van deze situatie. 

Lees verder

Het CBS heeft de cijfers gepubliceerd met betrekking tot de prijsstijgingen in de industrie over de maand augustus. Voor de gehele industrie kwam de stijging op bijna 25% uit.  De stijging is weliswaar enorm groot maar vergeleken met de maand ervoor is de stijging kleiner. De toegenomen kosten voor energie, grondstoffen en transport liggen ten grondslag aan de grote prijsstijging. Vooral de sterk gestegen prijs van een vat ruwe olie heeft een effect op de stijging van de afzetprijzen. De prijzen in de metaalsector stegen in de afgelopen maand met 17,2%. Het effect van de hoge energieprijzen is in de energievragende metaalsector van grote invloed. Ook heeft de sector nog steeds last van de oorlog in Oekraïne.

Lees verder

In tegenstelling tot de vorige cao-onderhandelingen hebben de onderhandelaars van de werkgevers en werknemers vrij snel een nieuw cao-akkoord voor de Metalektro afgesloten. De 150.000 werknemers voor wie deze nieuwe cao gaat gelden, kunnen een stijging van het maandsalaris van 11% tegemoetzien. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 december 2022 tot en met 31 mei 2024. Er was de vakbonden veel aan gelegen om snel tot een akkoord te komen gezien de moeilijke financiële situatie waarin veel mensen terecht zijn gekomen als gevolg de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud en energie.

Lees verder

Metaalunie voorzitter Fried Kaanen heeft teleurgesteld gereageerd op de plannen van het kabinet die tijdens Prinsjesdag zijn gepresenteerd. In het kort komt het erop neer dat het MKB de rekening betaalt voor alle plannen waarmee de regering de burgers financieel wil ontlasten. Metaalunie mist de juiste verdeling van de lasten waardoor de ondernemers in het MKB die het toch al zo zwaar hebben, de plannen moeten gaan financieren. De financiële positie van ondernemingen in het MKB hebben staan al enige tijd onder druk als gevolg van de hoge energie- en grondstofprijzen, het schreeuwende tekort aan gekwalificeerd personeel en daar komt nu ook de verhoogde belastingdruk bij. 

Lees verder

Eurometaux, de Europese branchevereniging voor metaalfabrieken, ziet donkere wolken boven de toekomst van metaalfabrieken in Europa als gevolg van de extreem hoge energieprijzen. Om te voorkomen dat fabrieken permanent hun deuren moeten sluiten is volgens de branchevereniging financiële steun noodzakelijk. Om ervoor te zorgen dat er een competitieve en groeiende metaalindustrie in Europa komt die in staat is om een bijdrage te leveren aan de Europese ambities voor de productie van groene energie, is steun onontbeerlijk. Op dit moment is er een situatie die door een veertigtal bestuursvoorzitters van metaalbedrijven als een existentiële bedreiging wordt omschreven. 

Lees verder

Ondanks alle minder positieve signalen in de economie is er sprake van een stijging van de productie in de industrie. Vergeleken met de productie in juli 2021 is er sprake van een toename van meer dan 4%. Wel is er sprake van een minder sterke groei vergeleken met de maanden ervoor. Wanneer we kijken naar de gemiddelde dagproductie in de metaal dan zien we ook hier nog een kleine toename (1%). Het lijkt er echter op dat de metaalsector meer last heeft gekregen van de economische omstandigheden waardoor de toename ook voor de metaalsector minder groot is.

Lees verder

In navolging van Tata Steel in IJmuiden wil Thyssenkrupp een fabriek gaan bouwen die met behulp van waterstof groen staal gaat produceren. De investering in de nieuwe fabriek, die in Duisberg zal komen, bedraagt zo’n 2 miljard euro.  Voor de financiering van de nieuwbouw hoopt het concern dat de Duitse overheid een (belangrijk) deel van de kosten voor haar rekening wil nemen. Het doel is om in 2026 met de productie van het groene staal te beginnen. De nieuwe fabriek zal met een capaciteit van 2,5 miljoen ton staal per jaar een kwart van de totale productie van Thyssenkrupp voor haar rekening nemen. Dit moet leiden tot een CO2 besparing van circa 30% in 2030. 

Lees verder

In de maand augustus is er sprake van een groeivertraging in de Nederlandse industrie. De inkoopmanagersindex van de NEVI daalde van 54,5 in juli naar 52,6 in augustus. De index voor zowel nieuwe orders (48,7) als export (46) zijn onder de 50 gekomen waardoor de inkopers in de industrie een absolute daling van het aantal nieuwe orders in de komende drie maanden verwachten. De industrie heeft op dit moment te kampen met een terugvallende vraag vanuit Duitsland, China en Rusland, maar ook in Nederland worden nieuwbouwprojecten en uitbreidingsinvesteringen uitgesteld. Oorzaak hiervan zijn de hoge prijzen en de angst voor een recessie. 

Lees verder

De ondernemers in de industrie zijn de afgelopen maand duidelijk minder positief over de ontwikkelingen op korte termijn. Het was eigenlijk al een wonder dat het sentiment onder de ondernemers in de industrie in de afgelopen maanden zo positief bleef. Er zijn diverse variabelen die zich ongunstig hebben ontwikkeld voor de industrie. Denk daarbij aan de sterk gestegen energieprijzen, de hoge grondstofprijzen, het tekort aan personeel en de oorlog in Oekraïne. De afgelopen maand wordt voor het eerst de zorg over deze ontwikkelingen duidelijk in het vertrouwen van de ondernemers in de industrie. Het vertrouwen daalde van 8,4 naar 4,6, maar ligt daarmee wel nog ruim boven het langjarige gemiddelde van 1,0.

Lees verder

Hoewel de stijging van de afzetprijzen in de industrie met 27,9% vergeleken met een jaar eerder nog steeds enorm te noemen zijn, was de stijging in de maand augustus vergeleken met de maand juli minder sterk (30,4 in juli tegen 27,9% in augustus). Nog steeds zijn de belangrijkste factoren voor de sterke stijging de prijsstijgingen voor energie, grondstoffen en transport. Maar ook het snelle herstel van de economie na de covid-pandemie en de oorlog in Oekraïne spelen een belangrijke rol bij de stijging van de afzetprijzen in de industrie. 

Lees verder

Het CBS heeft de omzetcijfers van de industrie over het tweede kwartaal van 2022 gepubliceerd. Het zal niet verrassen dat ook het tweede kwartaal onder invloed van de nog immer zeer hoge aardgas en energieprijzen sterk zijn gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal in 2021. De waarde van deze omzetstijging is echter nog te bezien. De vraag blijft in hoeverre ondernemingen in staat zijn de gestegen kosten voor energie door te berekenen. Wanneer we kijken naar het aantal faillissementen in het tweede kwartaal van 2022 dan lijkt het erop dat dat niet altijd lukt. Er was sprak van een stijging van 62,5% vergeleken met een jaar eerder (van 24 naar 39 faillissementen).

Lees verder

In de strijd om milieudoelstellingen te realiseren, speelt het opwekken van duurzame energie (wind- en zonne-energie) een cruciale rol. Het moment van opwekken van de energie en de vraag naar energie loopt echter vaak niet parallel. Er wordt daarom veel nagedacht over manieren om de opgewekte energie op te slaan. Het ligt daarbij voor de hand om gebruik te maken van batterijen. Voor de productie hiervan is lithium nodig. Een grondstof die moeilijk gedolven kan worden en daarmee relatief duur is. Bovendien is de opslagcapaciteit van lithium-ion-batterijen beperkt. Zwitserse wetenschappers van het SPF Institute of Solar Technology hebben een alternatieve toepassing ontwikkeld die veel meer energie kan opslaan dan lithium en bovendien veel milieuvriendelijker te winnen is door gebruik te maken van aluminium bolletjes. Door aluminium bolletjes te laden met energie is het mogelijk om 50x meer energie op te slaan dan in een vergelijkbare hoeveelheid lithium-ion. 

Lees verder

Uit de Conjunctuur-enquête die door het CBS is gepubliceerd, is duidelijk geworden dat meer dan een derde van de ondernemers een stijging van de werkdruk constateert door het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten. Er is sinds het begin van het derde kwartaal van 2021 sprake van een gapend gat tussen de vraag naar personeel en het aanbod van gekwalificeerd personeel. De vooruitzichten dat dit gat op korte termijn kleiner zal worden zijn niet positief. Sterker nog, ondernemers geven aan in het derde kwartaal van dit jaar meer personeel te willen aannemen zonder dat er een groei is van het aanbod. De gevolgen van het tekort heeft direct gevolg op de financiële resultaten van ondernemingen.  

Lees verder

Na een succesvolle Metavak in 2021 wordt ook dit jaar weer deze vakbeurs voor de metaalbewerkende industrie georganiseerd. Op 4, 5 en 6 oktober is het weer dé ontmoetingsplek voor alle professionals op het gebied van metaalbewerking. Dit jaar wordt de Metavak gelijktijdig georganiseerd met de welding week waarin alle innovaties op het gebied van lassen, lijmen en snijden worden gepresenteerd. Ook dit jaar presenteren alle vooraanstaande producenten zich op deze beurs en worden er interessante kennissessies georganiseerd. Thema van deze kennissessies is dit jaar het innovatieprogramma SMITZH dat zich richt op smart industry toepassingen.

Lees verder

Nu de verkoop van elektrische auto’s een vlucht heeft genomen, is het interessant om te kijken of het mogelijk is om de waardevolle metalen die gebruikt worden in de accu’s van deze auto’s terug te winnen. Voor het creëren van een circulaire economie is dit een belangrijke stap. Er waren hiervoor al wel mogelijkheden maar met de uitvinding van het Japanse EFT wordt het nu ook economisch een interessante business case. EFT heeft een proces ontwikkeld waarmee het mogelijk is om kobalt en nikkel 100 keer sneller terug te winnen dan tot nu toe mogelijk was.

Lees verder

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de gemiddelde dagproductie in de industrie over de maand juli gepubliceerd. Wederom is er sprake van een groei hoewel de groei vergeleken met een maand eerder minder hoog uitviel. Was de groei in juni nog 9,9% vergeleken met een jaar eerder, in juli was er sprake van een groei van 6,2%. De metaalsector vertoonde ook groei, 4% in juli, maar bleef daarmee enigszins achter bij de gemiddelde groei. De gemiddelde dagproductie in de industrie is hiermee al meer dan anderhalf jaar positief. 

Lees verder

De afzetprijzen in de industrie zijn in de maand juni met meer dan 30% gestegen vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. De stijging van 30,4% is zelfs de sterkste stijging die het CBS heeft gemeten sinds de start van deze meetmethode in 1981. Belangrijkste oorzaak van de stijging zijn de toegenomen kosten voor energie, grondstoffen en transport. De toename van de afzetprijzen wordt daarnaast nog versterkt door de oorlog in de Oekraïne en het snelle herstel van de economie na de COVID-crisis. 

Lees verder

Op 1 augustus is de nieuwe wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht geworden in Nederland. De invoering is een gevolg van een EU-richtlijn. Het doel van de nieuwe wet is om werkzaamheden van het personeel vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken waardoor werknemers meer structuur geboden wordt. De nieuwe wet heeft betrekking op scholing, nevenactiviteiten van werknemers buiten werktijd en informatievoorziening met betrekking tot arbeidstijden en werkomstandigheden.

Lees verder

Metaalunie heeft de resultaten van de barometer over het tweede kwartaal van 2022 gepubliceerd. Opvallende uitkomst is hierbij dat de effecten van de oorlog in Oekraïne erg zijn meegevallen. Bovendien zijn de ondernemers tevreden over de binnenlandse orderpositie. Daarentegen zijn er wel zorgen over de buitenlandse orderpositie. Vooral machinebouwers verwachten een terugval in de orderintake in de tweede helft van dit jaar. 

Lees verder

Het CBS heeft de uitkomsten van het onderzoek naar het vertrouwen onder de producenten in de industrie in maand juli gepubliceerd. Na een terugval in het sentiment in de maanden mei en juni vertoont de maand juli weer een stijging. Als gevolg van een positiever oordeel over de voorraad eindproducten steeg het vertrouwen van 8,1 naar 8,4. Bovendien zijn producenten tevreden over de verwachte toename van de productie en de orderportefeuille. 

Lees verder