Sinds juni 2023 hebben werkgevers in de metaal uitgebreid overleg gepleegd met de vakbonden om een nieuwe pensioenregeling te bespreken in de Metaal en Techniek sector. De gesprekken waren noodzakelijk vanwege de invoering van een nieuw pensioenstelsel, zoals voorgeschreven door de Wet Toekomst Pensioenen. Na intensieve onderhandelingen is er nu een overeenkomst bereikt op hoofdlijnen.

Met het bereiken van de overeenkomst op hoofdlijnen is echter pas de eerste stap gezet. De volgende stap in het proces is het opstellen van een gedetailleerd transitieplan voor de overgang naar het nieuwe pensioensysteem. Tijdens de besprekingen zijn al veel cijfers gezien en voorlopige keuzes gemaakt. Op basis hiervan moeten alle onderdelen in samenhang met elkaar worden berekend en aangetoond worden dat de genomen besluiten evenwichtig zullen uitpakken voor alle groepen werknemers. Er moet vooral gelet worden op werknemers tussen ongeveer 45 en 55 jaar oud, aangezien zij negatieve gevolgen kunnen ondervinden van de nieuwe wetgeving. Er is daarbij uitgesproken dat Cao-partijen eventuele gevolgen willen compenseren.

Een definitief akkoord is nabij

De belangrijkste richtlijnen zijn nu vastgesteld en moeten verder worden uitgewerkt in het transitieplan. Pas wanneer dit plan gereed is, kan er gesproken worden van een akkoord betreffende het nieuwe pensioensysteem. Partijen gaan ervan uit dat dit tegen januari of begin februari gereed zal zijn.

Enkele belangrijke hoofdpunten zijn:

  • Keuzecontract: Solidaire Pensioen Regeling. Dit waarborgt collectiviteit en solidariteit.
  • Stabiele premie (27,98%)
  • Looptijd van 5 jaar
  • Verwachte resultaten van het pensioen in de nieuwe regeling zouden minimaal gelijk moeten zijn aan de huidige regeling.
  • Verbeterde kans op verhoging van de pensioenen.
  • Verminderde kans op verlaging van uitkeringen.
  • Duidelijke afspraken betreffende nabestaandenpensioen.
  • Prioriteit geven aan compensatie voor groepen die nadelige gevolgen ondervinden door de afschaffing van de doorsnee-opbouw.