Met de keuze om over te stappen op groene waterstof voor de productie van staal creëert Tata Steel Nederland weer een goed perspectief voor de productie van staal in Nederland. Tata Steel is zoals bekend één van de grootste uitstoters van CO2 in Nederland en kwam als gevolg daarvan in de problemen vanwege de strengere milieumaatregelen. De directie van Tata Steel Nederland heeft met unanieme steun van de raad van commissarissen en het moederbedrijf uit India besloten om volop in te zetten op de productie van groen staal met behulp van waterstof. Deze omschakeling is niet alleen goed voor het klimaat door CO2 reductie, maar heeft ook de meeste voordelen voor de omgeving.

Keuze voor groene waterstof vraagt om ondersteuning door landelijke en regionale overheid

Tata Steel heeft al eerder uitgesproken om in 2030 een significante CO2-reductie te willen bereiken. Hiervoor zijn, samen met FNV, verschillende scenario’s onderzocht. Uit een tussenrapport blijkt dat zowel de CCS-route waarin de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen, als de waterstofroute technisch haalbaar zijn. Het besluit om over te schakelen op groene waterstof zal tot gevolg hebben dat het bedrijf zich voor een vervolgfase alleen zal richten nog op de waterstofroute. Om deze koerswijziging te kunnen realiseren, is steun van de landelijke en regionale overheid onontbeerlijk. Daarbij gaat het om subsidies, het aanleggen van infrastructuur voor transport van waterstof en het afgeven van de benodigde vergunningen.

De komende periode zal Tata Steel gebruiken om in gesprek te gaan met alle betrokken stakeholders om deze route verder uit te werken. Ook zal de nog lopende haalbaarheidsstudie worden gebruikt om de DRI-technologie nog verder te onderzoeken. Dat gaat dan om elementen als: economische evaluatie, werkgelegenheid, impact op overige emissies, zoals NOx, geur, stof en geluid.

De waterstof route gaat hand-in-hand met de acties uit Roadmap Plus, waarvoor Tata Steel zich ondertussen volledig blijft inzetten. Hier gaat het om het realiseren en versnellen van de maatregelen die gericht zijn op het verminderen van de overlast en emissies voor de omgeving.