Ondernemersorganisatie FME benadrukt op haar website de noodzaak voor maakbedrijven om actief bezig te gaan met Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en de transitie naar een circulaire economie. In lijn met de nationale ambitie om tegen 2050 een circulaire economie te realiseren, speelt de metaal(recycling)sector een cruciale rol. FME ondersteunt het IMVO-convenant voor de Metaalsector en benadrukt dat bedrijven verantwoordelijkheid moeten nemen bij internationaal zakendoen, inclusief het in kaart brengen van risico’s in de keten, het aanpakken van misstanden en het compenseren van benadeelden.

Zowel op Europees als nationaal niveau wordt IMVO-wetgeving ontwikkeld die bedrijven verplicht om “gepaste zorgvuldigheid” toe te passen, gebaseerd op bestaande “OESO-richtlijnen” en “UN Guiding Principles”. Geopolitieke ontwikkelingen hebben het belang van recycling van materialen onderstreept, wat heeft geleid tot de invoering van de Critical Raw Materials Act (CRMA) door de EU. De Nederlandse overheid implementeert de CRMA op nationaal niveau via de Grondstoffenstrategie, en integreert dit met circulaire strategieën zoals beschreven in het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE).

Bedrijven wordt geadviseerd om circulariteit en IMVO gelijktijdig aan te pakken, gezien de overlap in internationale richtlijnen en de synergie tussen beide benaderingen. Ketentransparantie en samenwerking met leveranciers en klanten spelen hierbij een rol. Met opkomende wet- en regelgeving is het verstandig voor bedrijven om nu al te investeren in duurzame ketens. Dit biedt voordelen zoals voldoen aan aanbestedings- en inkoopcriteria, inspelen op consumentenvragen en reputatieverbetering. Sectorale samenwerking, zoals het IMVO-convenant voor de Metaalsector, biedt bedrijven een platform om kennis te delen, invloed uit te oefenen op ketenpartners, kosten te besparen en hulp te krijgen bij uitvoering.