Ondernemersorganisaties, waaronder VNO-NCW, MKB-Nederland en Koninklijke Metaalunie, benadrukken dat harde en meetbare doelen voor het verminderen van regeldruk dringend nodig zijn om de groeiende last van regelgeving aan te pakken. Een voortgangsrapportage van het ministerie van EZK heeft aangetoond dat bijna een derde van de regels voor ondernemers bijna onuitvoerbaar is, waardoor ze steeds vaker externe adviesdiensten moeten inschakelen om aan regelgeving te voldoen. Deze toenemende regeldruk leidt tot onaanvaardbare kosten.

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft gemeld dat de regeldrukkosten alleen al in 2022 met meer dan 400 miljoen euro zijn gestegen, terwijl er minder dan 12 miljoen euro is afgeschreven. Onder het vorige kabinet was er een totale toename van minstens 5 miljard euro.

De ondernemersorganisaties pleiten voor het verminderen van regeldruk door uitzonderingen voor het mkb en het schrappen van onwerkzame regels. Ze benadrukken dat dit een eenvoudige en kosteneffectieve maatregel is om ondernemers meer ruimte te geven, wat essentieel is gezien de lopende transities en investeringen.

Hoewel de huidige regeldrukaanpak van het ministerie van EZK al sterker is dan die van voorgaande kabinetten, is er behoefte aan verdere verbeteringen. De MKB Indicatorbedrijven aanpak, die de regeldruk en de werkbaarheid van regels in zes specifieke sectoren meet, heeft aangetoond dat ondernemers vaak extern advies moeten inschakelen vanwege de complexiteit van regels. Een volgend kabinet moet ook de kosten van externe adviseurs aanpakken, aangezien ze vaak verschillende tarieven hanteren voor dezelfde diensten.

De regeldrukdruk is het hoogst voor kleine bedrijven, wat pleit voor meer uitzonderingen op wetgeving voor deze groep. Werkgevers ervaren de grootste regeldruk en verplichtingen in het sociale domein, zoals loondoorbetaling bij ziekte, transitievergoeding en arboregels. 

Het verminderen van verstikkende regels blijft een belangrijke uitdaging voor een volgend kabinet. Een beleid dat gericht is op minder regeldruk en meer ondersteuning van ondernemers kan het ondernemersklimaat in Nederland aanzienlijk verbeteren.