De NEVI PMI, de inkoopmanagersindex voor de industrie, is in september gedaald naar 48.9. Dit betekent dat voor het eerst in 26 maanden de bedrijfsomstandigheden zijn verslechterd. De maandelijkse barometers die met name voor de metaalsector van belang zijn, zitten net boven of net onder de kritische grens van 50 punten. Een positieve uitzondering hierop vormen de leveranciers van machines en gereedschappen.

Uit de laatste meting van de BrancheBarometer Productietechnologie blijkt namelijk dat de leveranciers en fabrikanten van machines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalindustrie in september veel positiever waren dan in augustus over de groei in de branche. De indexscore bedraagt 63,4, tegenover 45,2 in augustus.

De overige barometers zitten echter op een veel lager niveau De oorzaak voor de daling van de NEVI PMI was de terugval in nieuwe orders, de grootste sinds mei 2009. De daling van nieuwe exportorders was de grootste in bijna tweeënhalf jaar. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de zesde opeenvolgende maand en het sterkst sinds mei 2009. De productie nam opnieuw toe, zij het gering. Dit gold ook voor de werkgelegenheid. De hoeveelheid ingekocht materiaal daalde voor de derde opeenvolgende maand en de voorraad ingekochte materialen was iets kleiner. De voorraad gereed product daalde enigszins, voor het eerst in drie maanden. De verkoopprijsinflatie was het laagst in 19 maanden. De inkoopprijsinflatie bereikte het laagste niveau in meer dan twee jaar.

Metaalgroothandel

De metaalgroothandel vertoonde in september een lichte groei. Uit de laatste meting van de Staalfederatie Branchebarometer Metaalgroothandel blijkt dat de metaalgroothandel in september veel positiever was dan in augustus over de ontwikkeling in de branche: indexscore 52,3 versus 43.

Verspaning

Uit de laatste meting van de Hamel Verspaningsindex blijkt dat de inkoopmanagers in de verspaning in september minder positief dan in augustus waren over de groei in hun branche: indexscore 46,9 versus 50,2.

Plaatbewerking

De sector plaatbewerking groeit nog steeds. Uit de meting van de FDP BrancheBarometer Plaatbewerking blijkt dat de inkoopmanagers in de plaatbewerking in september vrijwel even positief waren als in augustus over de groei: indexscore 51,4 versus 52,5.

Oppervlaktebehandeling

De sector oppervlaktebehandeling kromp opnieuw, maar minder dan in augustus. De barometer Oppervlaktebehandeling laat zien dat de inkoopmanagers in de

oppervlaktebehandeling in september veel positiever waren dan in augustus: indexscore 48,5 versus 41,5.

Prof. dr. Arjan van Weele, NEVI Hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven, becommentarieert de ontwikkelingen als volgt:

“De NEVI Purchasing Managers’ Index registreerde over september een waarde van 48,9. Hiermee kwam deze voor het eerst in 26 maanden uit op een waarde < 50, hetgeen wijst op een krimpende economie. Oorzaken: teruglopende binnenlandse en buitenlandse ordervolumes, onder invloed van het verminderde consumenten- en ondernemersvertrouwen in Nederland en Europa. De cijfers met betrekking tot de voorraadsituatie wijzen erop dat industriële bedrijven hun voorraden op alle fronten aan het afbouwen zijn. Ook dat leidt tot een verminderde vraag naar onderdelen en grondstoffen. Deze lagere vraag vertaalt zich direct in lagere verkoop- en inkoopprijsstigingen. Deze zijn nu vrijwel tot stilstand gekomen. Leidt dit alles nu ook tot teruglopende productievolumes? Antwoord: nog niet, getuige de productie index van 50.3. Maar het productievolume zal als gevolg van de afnemende vraag nu natuurlijk ook snel afnemen. Met welk percentage? Dat laat zich slecht voorspellen. De vraag naar produkten wordt sterk bepaald door de koopbereidheid van consumenten en ondernemingen. Beide partijen ervaren de nabije toekomst als hoogst onzeker. Reden waarom partijen zoveel mogelijk inkomen sparen resp. zoveel mogelijk vermogen liquide houden en investeringen uitstellen. Europese maatregelen gericht op het beteugelen van de financiele crisis zullen sterk bepalend zijn voor de vraag of de effecten van de teruglopende economie kunnen worden getemperd. Naar mijn mening zal er sowieso met een recessie rekening moeten worden gehouden. Reden waarom mijn rapportcijfer uitkomt op 6.5.”
Bron:Metaalnieuws