20 oktober 2011

Vitaal in de metaal

Meer informatie over vitaliteitsregeling

Het kabinet heeft maatregelen uitgewerkt om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen en de duurzame inzetbaarheid van werkenden te vergroten. Dit zogeheten vitaliteitspakket, zal geleidelijk worden ingevoerd in 2012 en 2013. De vitaliteitsregeling gaat er – kort samengevat – als volgt uitzien:

Aanpassingen  in 2012

Spaarloon- en levensloopregeling afgeschaft

De arbeidskorting voor ouderen, de spaarloonregeling en de levensloopregeling worden in 2012 afgeschaft.  Deze fiscale aanpassingen zijn verwerkt in het belastingplan voor 2012. Werknemers die meedoen aan de spaarloonregeling kunnen hun opgebouwde tegoed op 1 januari 2012 in zijn geheel opnemen.

Overgangsregeling levensloop

Deelnemers aan de levensloopregeling die, op 31 december 2011, ten minste 3000 euro hebben gespaard, kunnen om onder de huidige voorwaarden doorsparen. Vanaf 1 januari 2012 wordt echter geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. De tot dan toe opgebouwde rechten kunnen wel verzilverd worden bij opname van het spaartegoed of bij omzetting van levensloop in vitaliteitssparen (zie verderop). Deelnemers die meer dan 3000 euro gespaard hebben zijn niet verplicht om deel te nemen aan de overgangsregeling levensloopregeling. Zij kunnen het spaartegoed in 2014 ook onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen. Ook na 2013 mag worden doorgestort. Dan geldt wel een maximum van 20.000 euro, over het meerdere moet worden afgerekend. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan zowel de overgangsregeling levensloop als aan het vitaliteitssparen. Deelnemers met minder dan 3000 euro spaargeld kunnen het tegoed in 2012 opnemen of in 2013 onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen.

Aanpassingen in 2013

Werkbonus voor werknemers

Vanaf 1 januari 2013 wordt jaarlijks  een werkbonus beschikbaar gesteld aan werknemers van 61 jaar en ouder. Deze bonus loopt op met het inkomen. Op minimumloonniveau bedraagt de werkbonus 2100 euro per jaar. De bonus loopt op tot 2350 euro vanaf 108% van het minimumloon.

Werkbonus voor werkgevers

De werkbonus voor werkgevers (premiekorting) voor het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder blijft gehandhaafd. Deze werkbonus zal 1750 euro per jaar bedragen, gedurende een periode van drie jaar.

Mobiliteitsbonus

Het kabinet introduceert mobiliteitsbonussen voor enkele groepen werknemers. Voor het in dienst nemen van werknemers van 55 jaar en ouder betreft het een mobiliteitsbonus van 3500 euro per jaar, gedurende drie jaar.

Dubbele mobiliteitsbonus

Bij het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder komen werkgevers in aanmerking voor een dubbele mobiliteitsbonus (7000 euro per jaar), gedurende drie jaar. Om praktische redenen is gekozen voor een vormgeving van de mobiliteitsbonus aan werkgeverszijde. Het kabinet heeft werkgevers en werknemers opgeroepen om, binnen het huidige instrumentarium, afspraken te maken over de verdeling van de mobiliteitsbonus tussen werkgever en werknemer.

Van-werk-naar –werk (VWNW) budget

Sociale partners zal worden gevraagd een VWNW-budget (individueel opeisbaar recht op middelen voor bijvoorbeeld scholing) te introduceren in CAO’s. Door dit VWNW-budget worden werkgevers en werknemers in staat gesteld om baanovergangen van – met ontslag bedreigde – werknemers te faciliteren. Het kabinet heeft beloofd sociale partners, afhankelijk van de realisatie van concrete doelstellingen, tegemoet te komen voor generieke compensatie van deze kosten.

Intersectorale scholing

Het kabinet zal sociale partners ook vragen om intersectorale scholing te stimuleren door het bereik van de O&O fondsen te verbreden. Dit om loopbaangerichte scholing te stimuleren. Ook hiervoor is het kabinet bereid, afhankelijk van de realisatie van de beoogde verbreding, sociale partners financieel te ondersteunen.

Vitaliteitssparen

Deze spaarregeling wordt in 2013 geïntroduceerd. Deze dient als een vrij opneembare aanvulling op het inkomen, voor het verlenen van zorg, deeltijdpensioen of scholing.  Vitaliteitssparen is een regeling in de inkomstenbelasting en is dan ook toegankelijk voor werknemers en ondernemers (waaronder zzp’ers).
Deelnemers kunnen fiscaal voordelig sparen: de stortingen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1 en er wordt pas belasting geheven bij opname van het tegoed. Het opgebouwde tegoed wordt niet belast in box 3. Er kan zo maximaal 20.000 euro fiscaal gefaciliteerd gespaard worden, waarbij een maximum inleg van 5000 euro geldt. Deelnemers kunnen na een opname opnieuw gefaciliteerd sparen tot het maximum weer bereikt is. Zij bepalen zelf waarvoor en wanneer ze spaargeld opnemen, waarbij vanaf het jaar waarin een deelnemer op 1 januari 62 jaar oud is, per jaar maximaal 10.000 euro opgenomen mag worden.

Verlaging drempel aftrek scholingsuitgaven

Vanaf 1 januari 2013 wordt de drempel voor aftrek van scholingsuitgaven gehalveerd naar 250 euro.

 

Hoe nu verder?

De nieuwe inkomensafhankelijke werkbonus zal volgend jaar worden verwerkt in het belastingplan voor 2013. Voor de introductie van de mobiliteitsbonussen komt er begin 2012 een separaat wetsvoorstel. De inzet met betrekking tot het van-werk-naar-werk-budget en intersectorale scholing zal minister Kamp het komend jaar in overleg met sociale partners verder uitwerken.