belastingdienstDe brancheorganisaties Bouwend Nederland, UNETO-VNI en FME-CWM hebben met de Belastingdienst afspraken gemaakt over de uitvoering van de gewijzigde fiscale wetgeving per 2007 voor het waarderen van onderhanden werk. Vooral kleinere bedrijven profiteren van deze lastenverlichting. De gemaakte afspraken hebben geen verplichtend karakter.

Binnen de ‘harde kaders’ van de regelgeving zijn de drie brancheorganisaties en de Belastingdienst er in geslaagd afspraken te maken die de administratieve lasten voor ondernemers tot een minimum beperken. Enerzijds door de verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van onderhanden werk waar mogelijk te beperken (ter voorkoming van dubbel werk). Anderzijds door alle bedrijven met een omzet tot 8,8 miljoen (deze grens wordt jaarlijks geïndexeerd), die geen administratie op projectniveau voeren, een eenvoudig alternatief te bieden op basis van het gemiddelde winstpercentage van de voorgaande drie jaren.

Tot en met 2006 werd onderhanden werk fiscaal gewaardeerd volgens goed koopmansgebruik. Daarbij kon in bepaalde gevallen worden aangesloten bij de oplevering van een werk. Dit bood ondernemers een werkbare basis voor belastingheffing.

Met ingang van 2007 dient de waardering van onderhanden werk op jaarbasis te worden gesteld op het gedeelte van de vergoeding dat daar aan is toe te rekenen. Met deze wijziging beoogt de wetgever het waarderingsverschil met de commerciële jaarrekening te verkleinen. Tevens verwacht hij hiermee de administratieve lasten rondom de waardering van onderhanden werk te verminderen.

Genoemde brancheorganisaties voorzagen evenwel voor veel van hun lidbedrijven een grote toename van administratieve lasten. Mede vanwege de onduidelijkheden die toepassing van de nieuwe fiscale regels in de uitvoeringspraktijk opriepen zoals ‘Hoe bepaal je de zogeheten stand van het werk?’ en ‘Hoe splits je onderhanden werk voor derden van het project af?’

Lastenverlichting
FME is blij met de uitkomst, die vooral de kleinere lidbedrijven soelaas biedt op het gebied van lastenverlichting.

De Belastingdienst geeft aan dat ook ondernemingen uit andere sectoren in vergelijkbare situaties deze regeling kunnen toepassen.
Bron:FME