deeltijd-wwVanaf 30 mei 2009 is het ook voor een vertegenwoordiging van werknemers mogelijk zich rechtstreeks te wenden tot het Meldpunt deeltijd WW. Vooralsnog was het alleen voor de werkgever mogelijk het meldpunt te benaderen.
De vertegenwoordiging van werknemers kan zich tot het meldpunt wenden als zij meent dat een werkgever ten onrechte niet mee wil werken aan het tot stand komen van afspraken over scholing, detachering of andere arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Op 29 april 2009 is het Meldpunt deeltijd WW ingesteld. Doel van de oprichting was tot een oplossing te komen in die gevallen waarin van de deeltijd WW-regeling geen gebruik kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld omdat de werkgever en de vertegenwoordiging van werknemers het niet eens kunnen worden over de voorwaarden waaronder van de regeling gebruik moet worden gemaakt.
Bron:FME