deeltijd-wwVanaf 20 juli 2009 is de regeling deeltijd-ww in aangescherpte vorm weer voor bedrijven opengesteld. Met de aanscherping wil minister Donner bewerkstelligen dat bedrijven zorgvuldiger kijken naar de manier waarop zij gebruikmaken van de regeling. Het budget is opgehoogd van 375 miljoen euro naar 950 miljoen euro.

Bedrijven kunnen zelf bepalen in welke mate zij deeltijd-ww willen inzetten. Er is echter wel een drempel. Bedrijven moeten de werktijd van werknemers met minstens 20 procent verkorten en minimaal zes maanden van de regeling gebruik maken. Als de verkorting van de werktijd na de eerste periode van dertien weken niet geheel of gedeeltelijk wordt verlengd is de werkgever per werknemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het bedrag van de verleende uitkering.

Staffel
Ook is er een staffel ingebouwd. Als er meer werknemers in deeltijd-ww worden geplaatst is de duur van de regeling korter. Bij minder dan 30 procent van de werknemers in de deeltijd-ww, mag de uitkering vijftien maanden duren. Tussen 30 en 60 procent is dit twaalf maanden. Bij meer dan 60 procent is de duur negen maanden.

Daarnaast is de verlenging van de regeling aangepast. In de oude regeling kon tot tweemaal een verlenging van 26 weken worden aangevraagd. In de aangescherpte regeling is dat viermaal dertien weken.

Scholingseisen
De eisen aan scholing worden eveneens aangescherpt. Per werknemer moet worden aangegeven welke scholing gevolgd gaat worden. Ook geeft de minister aan dat met ingang van 1 juli een verzwaard controleregime met meer en meer uitgebreide controles op de werkplek gaat gelden.

Overgangstermijn
Voor bedrijven die al gebruikmaken van de regeling is er voorzien in een overgangstermijn. Bij de tweede verlenging moet het bedrijf kiezen welk deel van het personeel voor de resterende termijn onder deeltijd-ww valt. De overige wijzigingen gaan of direct (zoals wijziging van het aantal verlengingen en het niet langer kunnen deelnemen aan de regeling bij fraude), of bij de eerstvolgende verlenging (zoals het verschuldigd zijn van een vergoeding bij fraude en het voorschrift dat de minimale verkorting van de werktijd 20 procent moet bedragen) in.

Het besluit wederopenstelling deeltijd-ww in de Staatscourant

Bron:FME