De vakbonden en de werkgeversorganisatie FWM zijn afgelopen nacht tot een principe-akkoord gekomen over een nieuwe cao Metaal & Techniek, kleinmetaal. In 25 maand wordt onder andere een structurele loonsverhoging gegeven van 4,45 procent. De achterban moet nog wel oordelen over het principeakkoord.

Bestuurder Jan Berghuis van FNV Bondgenoten zegt: ‘Het is een mooie stap om de metaalsector nog aantrekkelijker te maken. Hiermee is een mooie stap gemaakt om de metaalsector nog aantrekkelijker te maken. Ook de mooie loonsverhoging helpt daarbij. Bij een gemiddeld vakliedenloon van 2.500 bruto gaan de werknemers er honderd euro op vooruit met deze loonsverhoging.’

Marco Hietkamp, bestuurder CNV Vakmensen: ‘Er zijn goede kwaliteitsafspraken gemaakt in deze cao. De regionale arbeidsmarktprojecten worden voortgezet en uitgebreid, we hebben al veel succes gehad met Maasland. Om het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de sector te stimuleren is er een budget van 500.000 euro vrijgemaakt.’

George Kruithof, bestuurder van De Unie: ‘Het al mooie pakket van opleidingen, preventie van ziekteverzuim en reïntegratie is nu nog verder uitgebreid. Daar ben ik erg blij mee.’

Seniorendagen
De beoogde nieuwe cao met een looptijd van 25 maanden (1 april 2011 tot 1 mei 2013), bevat structurele loonsverhogingen op 1 oktober 2011 (1%), 1 februari 2012 (1,15%), 1 augustus 2012 (1,15%) en 1 februari 2013 (1,15%). Bedrijven die als gevolg van de economische crisis hebben te maken met leegloop kunnen de loonsverhoging van 1 oktober 2011 doorschuiven naar 1 februari 2012. De betrokken werknemers hebben dan ter compensatie recht op twee roostervrije dagen. Berghuis van FNV Bondgenotren verwacht dat hier nauwelijks gebruik van zal worden gemaakt.
De opbouw van seniorendagen wordt beperkt; vanaf het bereiken van de 61-jarige leeftijd worden geen extra seniorendagen meer opgebouwd. Het verbod op verplicht overwerk door 55-plussers vervalt.

De bedrijfstak gaat zich inspannen om de reïntegratie van arbeidsongeschikten te bevorderen. Ook zullen projecten worden opgezet voor het aan de slag helpen van een Wajongers en werkloze 45-plussers. Tevens worden instrumenten voor levensfasebewust personeelsbeleid ontwikkeld.

Pensioen
Het maken van afspraken over de aanpassing van de pensioenregeling is uitgesteld vanwege het feit dat er op centraal niveau nog geen overeenstemming is over dit onderwerp.

Bron:Vraag en Aanbod