De ondernemingsorganisaties van Nederland zijn gematigd positief over het conceptregeerakkoord van VVD en PvdA, dat vandaag naar buiten is gekomen. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland steunen de voortvarendheid waarmee structurele ingrepen in langslepende dossiers als woningmarkt, zorg, arbeidsmarkt en bestuurlijke herindeling worden gedaan. Ook zijn zij tevreden dat de overheidsfinanciën op orde worden gebracht. Topsectorenbeleid
De ondernemingsorganisaties zijn ook content met het voortzetten van het topsectorenbeleid. Dit beleid, door het voorgaande kabinet ingezet, moet de motor zijn voor voortgaande economische groei. Het exportbeleid is van groot belang voor de topsectoren. Het benoemen van een aparte minister voor buitenlandse handel bij EL&I zou aan het topsectorenbeleid een extra impuls hebben gegeven. Het Europees beleid spreekt in algemene zin tot de verbeelding, maar bij de definitieve vaststelling van de Europese begroting roepen zij het kabinet op rekening te houden met de belangen van de agrofoodsector.

Lasten
VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland menen dat het nieuwe kabinet de pijn zo evenwichtig mogelijk verdeelt. Ook de lasten voor ondernemers zullen via verhoging van de
WW-premie en van de assurantiebelasting stijgen. De nivellerende maatregelen op het gebied van de zorg treffen echter vooral de middengroepen en zullen een nadelig economisch effect hebben. Dat geldt ook voor de beperking van de fiscale ondersteuning van de pensioenopbouw.

Quotering
Waar de ondernemingsorganisaties zich niet mee kunnen verenigen is de voorgestelde quotering op het gebied van de arbeidsmarkt. Zij beschouwen dit voorstel als principieel verkeerd en in de praktijk onwerkbaar. De ondernemingsorganisaties zouden op dit vlak liever afspraken maken in de Stichting van de Arbeid. Zij zullen dan ook graag de mogelijkheden benutten die het regeerakkoord biedt om in overleg met de vakbonden het akkoord tussen VVD en PvdA van een alternatief te voorzien of nader uit te werken. Het gaat hier met name om de arbeidsmarkt, de WW-systematiek en de PBO.
Bron:VNO/NCW