Metaalunie Verkiezingsprogramma 2017Op 15 maart 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Een aanleiding voor Metaalunie om nu alvast het MKB Metaal meer bij de politiek onder de aandacht te brengen. In het “Verkiezingsprogramma voor een gezonde maakindustrie” worden een viertal speerpunten benoemd die volgens Metaalunie hoger op de agenda zouden moeten staan bij de komende verkiezingen. 

Beschikbaarheid van goed opgeleide vakmensen

Metaalunie roept de partijen op zich hard te maken voor een breed gedragen Nationale Investeringsagenda voor het technologieonderwijs. Dit om een aantal specifieke problemen voor de sector op te lossen. Zo dreigt er de komende jaren een tekort aan goed opgeleid onderwijzend personeel (in het technisch (V)MBO gaat het om 2400 docenten, waarvan 1500 beroepspraktijk gericht). Daarnaast moet er een oplossing komen voor het feit dat er voor werkenden te weinig mogelijkheden zijn om hun kennisniveau te ontwikkelen en up-to-date te houden. Tenslotte speelt het probleem dat het beroepsonderwijs steeds minder beroepsvaardigheden uit de praktijk bijbrengt, waardoor het karakter van het technisch onderwijs teveel verandert naar algemeen vormend onderwijs.

Een goed functionerende arbeidsmarkt

Volgens Metaalunie is de regelgeving voor werkgevers vaak te ingewikkeld en uitgebreid. Dat zorgt voor onnodige terughoudendheid om personeel aan te nemen. In het verkiezingsprogramma wordt daarvoor als oplossing aangedragen:

Maak een helder onderscheid tussen werknemers met een arbeidsrelatie en zelfstandigen (ondernemers zonder personeel, de ozp’ers). Geef ozp’ers toegang tot fiscale regels voor ondernemers zoals zelfstandigenaftrek en geef werknemers toegang tot sociale regelingen, zonder deze stelsels te vermengen. Ontwikkel in overleg met sociale partners een visie op een goed functionerende arbeidsmarkt. Daarin ondervinden zowel werknemers als werkgevers voldoende flexibiliteit.

Aandacht voor product- en procesinnovatie

Om concurrerend te blijven op het wereldtoneel – zo betoogt het verkiezingsprogramma – moet innovatie hoog in het vaandel blijven staan. Maar moet daarnaast juist ook meer aandacht komen voor het maken. Want alleen met de combinatie innoveren en maken redt de Nederlandse MKB-metaal het. De Metaalunie roept de politiek dan ook op om een instrument te ontwikkelen dat innovatie in het kleinere mkb stimuleert en zodoende faciliteert om blijvend te innoveren. In dat instrument moet niet alleen product, maar juist ook procesinnovatie worden gestimuleerd.

Minder en eenvoudige regels

Het laatste speerpunt van Metaalunie is dat er teveel en te gecompliceerde regels zijn. Dit treft met name de kleine metaalbedrijven het hardst. ‘Denk eerst klein’ (think small first) moet het leidende principe zijn bij regeldruk, aldus het “Verkiezingsprogramma voor een gezonde maakindustrie”. Kan een kleiner bedrijf de regels uitvoeren en naleven, dan kan een groter bedrijf dat ook. En áls er al een reden is voor ingewikkelder regels, maak dan een onderscheid op basis van de grootte van het bedrijf.