barometer-metaalunieHet verheugt de Koninklijke Metaalunie dat het Kabinet in de Miljoenennota 2010 voor ondernemers in de maakindustrie met lastenverlichtende maatregelen komt. Verruiming van de verliescompensatie-regeling, de WBSO, de scholingsafdracht voor werkenden, de introductie van de Innovatiebox en verhoging van de MKB-winstvrijstelling in de Inkomstenbelasting, ervaart de Metaalunie als positief. Dat dit ook gepaard gaat met lastenverzwaringen als verhoging van de werkgeverspremies voor de WW, de zorg en WGA, betreurt de Metaalunie.Een structurele aanpak van de problemen verlegt het Kabinet helaas naar de toekomst met de introductie van een 20-tal ambtenarenwerkgroepen, dat volgend jaar per deelterrein aan het Kabinet moeten rapporteren over mogelijke bezuinigingsmaatregelen.

Met het opnieuw openzetten van de verliescompensatieregeling tot 2006 is een vurig pleidooi van de Metaalunie in vervulling gegaan. Dit maakt het voor ondernemers mogelijk om ondanks verlies in 2009, met behulp van behaalde winsten in 2006 of 2007, toch te kunnen investeren. Ook de verruiming van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en het verhoogde budget hiervoor, zijn een positief signaal naar mkb-ondernemers. Dit geldt eveneens voor de vervroegde willekeurige afschrijving op nieuwe investeringen, die in het kader van de crisismaatregelen gold voor 2009 en nu wordt verlengd naar 2010 en 2011. Ook het tijdelijk buiten werking stellen van de gebruikelijke loonregeling voor BV’s is een positieve insteek. Maar de Metaalunie vindt het onbegrijpelijk dat het Kabinet hiervan geen structurele maatregel maakt.
In ditzelfde rijtje passen de verruiming van de scholingsafdracht voor werkenden, de versoepeling van de inleners en ketenaansprakelijkheid en het uniformeren van het rugzakje met geld op €5000,- voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Jammer blijft het dat het Kabinet bij dit laatste voor de verdere uitvoering een 40-tal gemeenten plannen laat indienen en niet kiest voor samenwerking met de technische sectoren, die al een concreet uitgewerkt plan op tafel hebben liggen.

De Metaalunie vindt het een slechte zaak dat werkgevers moeten opdraaien voor de oplopende kosten in de zorg, de WW en de WAO/WIA. De Metaalunie vindt dat het Kabinet korte metten moet maken met de nog steeds oplopende tekorten in de zorg en naar kostenbeheersing moet streven. Het kan niet zo zijn dat werkgevers hiervan de rekening krijgen gepresenteerd door de zorgpremie te verhogen. Dat de kosten van WW-uitkeringen stijgen ten gevolge van het grotere beroep dat op deze regeling wordt gedaan, begrijpt de Metaalunie. Echter, de Metaalunie vraagt zich wel af waarom de door werkgevers en werknemers in het verleden opgebrachte premies in de WW-fondsen niet worden aangewend. De opbouw van een nieuwe WW-pot, zal in ieder geval gepaard moeten gaan met stringente  regels voor de besteding van deze werkgeversgelden. De verhoging van de WGA-premie via het UWV, vanwege een te lage kosteninschatting door het UWV, waardoor in 2010 een tekort ontstaat, vindt de Metaalunie een uitermate slechte zaak in deze voor ondernemers toch al moeilijke tijd.

Het verhogen van de MKB-winstvrijstelling in de Inkomstenbelasting van 10,7 naar 12% is een goede zaak voor bedrijven die winst maken, vindt de Metaalunie. Dit geldt eveneens voor het loslaten van het urencriterium hierbij. Het streven naar één simpeler regeling voor alle vergoedingen die werknemers van de werkgever ontvangen, is een goede zaak. De Metaalunie plaatst echter vraagtekens bij de uitwerking daarvan, die naar verwachting wel makkelijker maar niet voordeliger zal zijn.

De omvorming van de Octrooibox tot Innovatiebox, waarmee opbrengsten uit innovaties tegen een lager tarief worden belast, maakt innovaties aantrekkelijker. Hetzelfde geldt voor de invulling van de MKB-Enveloppe, die investeringen voor het mkb gemakkelijker maakt.

De Metaalunie mist in de Miljoenennota een structureel toekomstbestendig beleid van het Kabinet. De oplossing van problemen wordt grotendeels naar de toekomst geschoven met de instelling van een twintigtal ambtenarenwerkgroepen. Op een twintigtal beleidsterreinen moeten zij voor volgend jaar zomer met voorstellen komen waarin tenminste één verplichte variant met een netto bezuinigingsomvang van 20% op uitgaven zit. Hopelijk zoeken deze werkgroepen ook maatschappelijk draagvlak voor hun oplossingen en zijn zij zo nodig ook bereid in ‘eigen vlees’ te snijden.
Bron:Metaalunie