Het ondernemersvertrouwen was aan het begin van het tweede kwartaal van 2021 voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis voorzichtig positief, al zijn veel bedrijfstakken nog steeds somber gestemd. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. Uit het onderzoek blijkt ook dat een kwart van de ondernemers die handelen met het Verenigd Koninkrijk administratieve lasten ervaart door de Brexit.

Lees verder

De Wet Kwaliteitsborging (Wkb) wordt naar verwachting op 1 januari 2022 van kracht. Deze nieuwe wet moet tot een kwaliteitsslag leiden binnen de bouw. Door de invoering van de Wkb gaat voor staalconstructie- en staalmontagebedrijven een aantal zaken veranderen. Kort samengevat komt het erop neer dat als u over een gecertificeerd fabricage- en montageproces beschikt en daarin een aantal belangrijke zaken goed en eenduidig worden vastgelegd de borger snel klaar is met de staalconstructie, meldt de Koninklijke Metaalunie in een persbericht.

Lees verder

‘De samenleving moet breder nadenken over tekorten in beroepen in de techniek, de bouw en de zorg.’ Dit zegt Adnan Tekin, voorzitter van de MBO-Raad in het magazine Metaal + Techniek van Koninklijke Metaalunie. Lees verder

Koninklijke Metaalunie communiceert in zowel de aanloop naar, als tijdens de cao-onderhandelingen zelf, uitgebreid en zo transparant mogelijk over het hele cao-traject naar haar leden. Zo wordt met een speciale routekaart overzichtelijk in beeld gebracht welke stappen gaan leiden tot een nieuwe cao. Ook hebben leden op verschillende momenten inspraak in het mandaat waarmee in september a.s. de cao-onderhandelingen voor het Metaalbewerkingsbedrijf (Cao Metaal en Techniek) wordt ingegaan.

Lees verder

Een jaar na het uitbreken van het coronavirus is bij veel ondernemers in het MKB-metaal het vertrouwen redelijk hersteld. Bij veel bedrijven neemt de orderpositie binnenland toe en zijn er weer meer bedrijven die extra personeel hebben aangetrokken. Daar staat tegenover dat de orderpositie buitenland minder snel aantrekt dan de binnenlandse. Ook de winstgevendheid bij veel bedrijven is in het eerste kwartaal als gevolg van snel stijgende inkoopprijzen afgenomen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer van het MKB-metaal over het eerste kwartaal van 2021.

Lees verder

De verkiezingsuitslag moet snel leiden tot de vorming van een kabinet dat met evenwichtig beleid stap voor stap de grote uitdagingen die Nederland kent, oppakt. Dit zegt Jos Kleiboer, directeur Beleid Koninklijke Metaalunie, in een reactie op de voorlopige uitslag van de verkiezingen.
Lees verder

‘Met verkiezingen en de formatie van een nieuw kabinet in het vooruitzicht, is het belangrijk dat mkb-maakbedrijven de aandacht krijgen die ze verdienen. Mkb-maakbedrijven zijn immers cruciaal voor een innovatief en krachtig economisch klimaat in Nederland.’ Dit zegt Koninklijke Metaalunievoorzitter Fried Kaanen op de website van Metaalunie, vooruitkijkend naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart a.s.

Lees verder


Koninklijke Metaalunie wil dat het kabinet met een regeling komt die ondernemers compenseert voor de loondoorbetaling van medewerkers in thuisquarantaine. De unie krijgt steun van MKB-Nederland en VNO-NCW. Als een werknemer vanwege het coronavirus verplicht in quarantaine moet, moeten de loonkosten voor de werkgever vergoed worden vindt Metaalunie. “Een oplossing zou kunnen zijn om een regeling te introduceren zoals dat bij het zwangerschapsverlof is geregeld. Want het zal duidelijk zijn dat veel activiteiten in het MKB-metaal niet thuis gedaan kunnen worden”, zo schrijft de unie op haar website. Lees verder

Milieudefensie concludeerde deze week dat vooral het midden- en kleinbedrijf een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de industrie. Bedrijven als fietsfabrikanten of industriële bakkerijen betalen momenteel veel meer aan belasting dan de twaalf grootste industriebedrijven, stelt de organisatie op basis van informatie die is opgevraagd via de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Lees verder

De Nederlandse regering moet zich in EU-verband hard maken voor het openhouden van de binnengrenzen voor goederenvervoer. Dat pleidooi doet de Metaalunie bij het kabinet. Volgen de unie is dit een cruciale maatregelen om de economie nog enigszins draaiende te houden. Voorzitter Fried Kaanen: “Het gaat dan niet alleen om de export van goederen van onze bedrijven naar het buitenland. Maar ook om de invoer van specifieke grondstoffen die van essentieel belang zijn voor maakbedrijven. Zoals bijvoorbeeld gietzand voor gieterijen. Zonder die grondstoffen speelt zelfs werktijdverkorting geen rol meer: dan houdt alles gewoon op.” Lees verder

investeringsradarBinnen het MKB-metaal verwachten de verspanende- en de metaalwarenbedrijven het komende half jaar meer te investeren in hun machinepark. De te verwachten investeringen liggen hoger dan in Q1 van 2015. Dit blijkt uit de Metaalunie Economische Barometer van het MKB-metaal over het eerste kwartaal.

Lees verder

Onzekerheid over de Europese schuldencrisis lijkt zijn uitwerking ook op het mkb-metaal niet te missen. De uitkomsten van de nieuwste Economische Barometer van de Koninklijke Metaalunie zijn voor het eerst sinds 2009 slechter dan het kwartaal ervoor. Lees verder

De Koninklijke Metaalunie is op hoofdlijnen te spreken over de keuzes die dit kabinet maakt in de Miljoenennota. Zo wordt er wat de Metaalunie betreft in voldoende mate aandacht besteed aan innovatie en onderwijs. De budgetten en investeringen laten zien dat dit kabinet ondernemers-minded is. Wel plaatst de Metaalunie kanttekeningen bij de onduidelijkheid van het werkelijk uit te voeren beleid zoals bij innovatie het geval is. De gevolgen ervan voor mkb-metaalbedrijven zijn daarom lastig te duiden. Lees verder

De kredietcrisis heeft in 2009 ook de mkb-metaalsector hard geraakt. Bij meer dan de helft van de respondenten is omzet in de eerste helft van 2009 gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2008. In het kleinbedrijf (< 10 werknemers) lijkt de situatie wat beter te zijn dan in het middenbedrijf.
Dit blijkt uit de resultaten van een conjunctuuronderzoek naar de afhankelijkheid van mkb-metaalbedrijven van klanten en leveranciers. EIM heeft het onderzoek in opdracht van Koninklijke Metaalunie en Rabobank uitgevoerd onder mkb-metaalbedrijven tot 100 werknemers.
Uit dat onderzoek blijkrt dat veel bedrijven zowel naar de markt als in hun interne bedrijfsvoering maatregelen hebben getroffen om de impact van deze crisis in te perken. De afhankelijkheid van de belangrijkste klant is groot, maar neemt af.
Export en investeringen
Het kleinbedrijf blijkt ook minder afhankelijk van export. Door de dalende wereldhandel zijn met name de exporterende bedrijven al in een vroeg stadium geraakt door de crisis. Nu verslechtert ook de situatie op de binnenlandse markt.
Eenzelfde trend lijkt zich voor te doen bij de investeringen. Voor de totale groep bedrijven is het aandeel bedrijven dat in de eerste helft van 2009 minder heeft geïnvesteerd dan in de eerste helft van 2008, groter dan het aandeel bedrijven dat zegt meer geïnvesteerd te hebben. De bedrijven met 2 tot 4 en met 10 tot 19 werkzame personen zijn hierop een uitzondering.(zie grafiek)
Voorlichtingstraject
Metaalunie en Rabobank gaan met de resultaten van dit onderzoek in de hand het komend jaar ondernemers in de branche ondersteunen bij het opzetten van een sterkere bedrijfsstrategie. Dit gebeurt tijdens bijeenkomsten in het land, in contacten tussen ondernemers en adviseurs van Metaalunie en Rabobank, maar ook met checklists en artikelen op websites en in de bladen. Rabobank en Metaalunie hopen bedrijven hiermee nog meer slagkracht en een hogere reactiesnelheid bij ‘omslagen’ in de markt of ‘events’ bij afnemers te geven. Rabobank geeft deze week de ‘ondernemersupdate’ uit, waarin wordt ingegaan op de effecten van klant- en conjunctuurafhankelijkheid op de bedrijfsstrategie.
De resultaten van het onderzoek ‘Klant- en conjunctuurafhankelijkheid in het mkb-metaal’ staan in het volgende pdf-bestand:

werk-in-techniekDe kredietcrisis heeft in 2009 ook de mkb-metaalsector hard geraakt. Bij meer dan de helft van de respondenten is omzet in de eerste helft van 2009 gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2008. In het kleinbedrijf (< 10 werknemers) lijkt de situatie wat beter te zijn dan in het middenbedrijf. Lees verder

barometer-metaalunieOndernemers uit het mkb-metaal hebben tijdens het Politiek Forum 2009 van de Koninklijke Metaalunie, dat afgelopen vrijdag in Arnhem plaatsvond, pittige discussies gevoerd met Tweede Kamerleden van oppositie- en regeringspartijen. Kredietverstrekking door banken, regeldruk, innovatie en onderwijs waren onderwerpen van de door Jan Medendorp geleide Forumdiscussies, waarbij van links naar rechts de vonken door Musis Sacrum vlogen. Lees verder

barometer-metaalunieHet verheugt de Koninklijke Metaalunie dat het Kabinet in de Miljoenennota 2010 voor ondernemers in de maakindustrie met lastenverlichtende maatregelen komt. Verruiming van de verliescompensatie-regeling, de WBSO, de scholingsafdracht voor werkenden, de introductie van de Innovatiebox en verhoging van de MKB-winstvrijstelling in de Inkomstenbelasting, ervaart de Metaalunie als positief. Dat dit ook gepaard gaat met lastenverzwaringen als verhoging van de werkgeverspremies voor de WW, de zorg en WGA, betreurt de Metaalunie. Lees verder

syntenslogoHet ministerie van Economische Zaken heeft de subsidieregeling Innovatievouchers vanaf vandaag ook toepast op “private” kennisinstellingen, zoals ingenieursbureaus of bedrijven met speciale toegepaste kennis. Er gaat met ingang van vandaag een pilot met 1000 private innovatievouchers van start.
Lees verder

metaalunieDe Metaalunie vindt de nieuwe regeling voor deeltijd WW om vakkrachten te kunnen behouden een fopspeen. De forse boete die een werkgever moet betalen als hij het dienstverband met een werknemer beëindigt die gebruik maakt van deeltijd WW, moet van tafel om de regeling praktisch werkbaar te maken. De boete is gelijk aan de helft van de uitkering die werknemer heeft genoten tot de datum van ontslag.
Lees verder

metaalunieHet kabinet moet in haar aanpak van de recessie ook komen met kleine, gerichte, maatregelen. Hiermee wordt misschien minder breed ‘gescoord’, maar ze zorgen wel snel voor lastenverlichting en geven bedrijven een positieve prikkel. Te denken valt aan vermindering van regeldruk, versnelling van procedures of meer flexibiliteit bij reorganisaties. Ook kleine fiscale ingrepen die rekening houden met de liquiditeit, zoals het herstel van de carry-backmogelijkheden naar tenminste drie jaar, geven veel mkb-bedrijven net dat beetje meer lucht. Het gaat om kleine ingrepen met grote effecten. Dit stelt de Koninklijke Metaalunie in het Metaalunieblad ‘BeleidsVisie’, van deze week.
Lees verder