De Koninklijke Metaalunie is op hoofdlijnen te spreken over de keuzes die dit kabinet maakt in de Miljoenennota. Zo wordt er wat de Metaalunie betreft in voldoende mate aandacht besteed aan innovatie en onderwijs. De budgetten en investeringen laten zien dat dit kabinet ondernemers-minded is. Wel plaatst de Metaalunie kanttekeningen bij de onduidelijkheid van het werkelijk uit te voeren beleid zoals bij innovatie het geval is. De gevolgen ervan voor mkb-metaalbedrijven zijn daarom lastig te duiden.

Onderwijs
De Metaalunie is uitermate tevreden met de kabinetsplannen over onderwijs en scholing. Het kabinet blijft investeren in onderwijs, waarbij beroepsonderwijs niet wordt vergeten. Ook ondernemerschap komt in het onderwijs meer dan voorheen aan de orde. Verder blijkt dat ook de WVA gehandhaafd blijft. Deze maakt het aantrekkelijk voor bedrijven en werknemers om tot scholingsactiviteiten over te gaan.

De investeringen in onderwijs en scholing blijven de komende jaren gehandhaafd op het huidige niveau. In de Miljoenennota wordt goed onderwijs direct in verband gebracht met bevorderen van het concurrentievermogen van Nederland. Een basis voor economische groei is te leggen door de voorwaarden te scheppen voor ondermeer goed onderwijs en goede prikkels voor het arbeidsaanbod.

Het kabinet wil het aantal leerarbeidsplaatsen verruimen door verlaging van de loonkosten met als doel het stimuleren van werkgelegenheid en vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een lage productiviteit. Ook dat juicht de Metaalunie uiteraard toe.

Innovatie
Naast onderwijs is de Metaalunie verder content met de aandacht die innovatie binnen het beleid krijgt. Op zich investeert dit kabinet flink in innovatie. De Metaalunie is er echter bezorgd over dat de beschikbare budgetten voor het gekozen beleid vooral gunstig blijken voor grotere bedrijven met R&D-afdelingen. De Metaalunie doet een appèl op het kabinet om rekening te houden met de kleinere mkb-bedrijven. Mkb-bedrijven innoveren voortdurend en verdienen hierbij ondersteuning. Als dit kabinet de ambitie waar wil maken om de Nederlandse economie in de top-5 van de wereld krijgen, dan kan zij de Metaalunieleden niet vergeten.

Wat betreft de innovatiecomponent is er nog onduidelijkheid over de werkelijke uitwerking van dit beleidspunt. De getoonde cijfers in twee aparte beleidstukken lijken niet consistent. Hierdoor is soms niet goed te zeggen wat precies gefinancierd wordt. Zo is nog geheel onduidelijk hoe de diverse regelingen worden uitgewerkt. Door van oorsprong mkb-regelingen op te rekken naar MKB+ (meer dan 250 personen in dienst; de midkap bedrijven) lijken laagdrempelige, kleinschalige mkb-regelingen (zoals voor kleinere mkb-bedrijven) verder weg dan ooit.

De mogelijkheid om aan R&D gerelateerde (personeels-)kosten fiscaal voordelig af te trekken (WBSO) wordt afgebouwd. De kritiek van de Metaalunie is dan ook dat aan de ene kant extra geld gereserveerd wordt (wat positief is) terwijl aan de andere kant geld wordt weggehaald. Wat een bedrijf daar onder aan de streep aan overhoudt, is wederom onduidelijk.

MVO
Als koplopende branche op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het genereren van (behoud van) marktaandeel daarmee, is het goed om te horen dat het kabinet gelooft in de kracht van het bedrijfsleven om vooruit te komen in het milieu- en klimaatdossier. Eigen verantwoordelijkheid in dezen is goed en beter dan sturing van bovenaf maar iets meer beleidsmatige en emotioneel-stimulerende betrokkenheid zou wenselijk zijn.

Het is positief dat de overheid de systematiek van duurzaam inkopen aanpast aan het advies van het bedrijfsleven. Maar de overheid zal ook mee moeten werken aan een gezonde implementatie van dat advies. Lees: terughoudend waar het kan maar daadkrachtig waar het moet. De perceptie van overheidsinkopers en hun blinde vlek voor total costs of ownership blijft in dat verband een zorg. De creatie van een uniforme database en rekenregels voor duurzaam bouwen ziet de Metaalunie met vertrouwen tegemoet, evenals de verankering daarvan in het Bouwbesluit. De Metaalunie is en blijft graag betrokken bij de Duurzaamheidsagenda en energiebesparing als onderdeel daarvan.

Kijkend naar de aanstaande Nationale Groene Groei Deal bestaan nog wel zorgen over de praktische hanteerbaarheid en uitvoerbaarheid van de in wording zijnde afspraken. Daarbij speelt niet alleen de termijn een rol (het mkb-metaal heeft meerdere jaren nodig voor een tweede besparingsslag) maar ook de vooralsnog oncontroleerbare rol van onder meer milieuorganisaties, ogenschijnlijk dominante rol voor multinationals en de constatering dat Nederland er weer een ivoren torenclub bij krijgt: een “Groene Groei Board”.

De Koninklijke Metaalunie is verheugd dat de verpakkingbelasting wordt afgeschaft hoewel het jammer is dat dat pas in 2013 plaatsvindt. Verder maakt de Metaalunie zich zorgen over de effecten van het niet langer vullen van het Afvalfonds. Heronderhandelingen met gemeenten en rijksoverheid mogen er nooit toe leiden dat het mkb-metaal terugvalt in een situatie waarin zij forse administratieve lasten voor de kiezen krijgt en/of fors moet betalen voor een minimalistisch en niet te voorkomen verpakkingengedrag.

Aandachtspunten
Gezien de huidige economische situatie verzoekt de Metaalunie aan het kabinet èn de Tweede Kamer pas op de plaats te maken met nieuwe wetgeving. Concreet: twee jaar geen nieuwe wetgeving, tenzij het wetswijzigingen betreft die echt een kostenbesparing opleveren. We kunnen wat dat betreft onze tijd en geld nu beter besteden aan het goed draaiende houden van onze economie, waaraan we de handen al meer dan vol hebben.

De Metaalunie maakt zich sterk voor een ethische discussie over zorgkosten. We moeten het aandurven om opnieuw naar de bekostiging van zorg te kijken. Waar moet die liggen en hoeveel mag het kosten? Durf de discussie opnieuw aan te gaan.
Bron:Metaalunie