Het sentiment onder de Nederlandse producenten behoort in de maand februari tot de beste in de EU. Alleen producenten in Duitsland waren iets positiever. Met een score van 1,2 lag het vertrouwen in Nederland boven het EU-gemiddelde van -0,6. Samen met België was Nederland het enige land dat een stijging van het vertrouwen ten opzichte van de maand ervoor kon noteren. Opvallend is daarbij wel dat Nederland samen met Nederland als enig EU-land nog steeds een positieve score wist te realiseren. Grote landen als Frankrijk en Italië scoren al sinds midden vorig jaar negatief. 

Lees verder

Uit het recent gepubliceerde rapport ‘Consolidatie in de metaalbewerking’ van de ABN AMRO bank wordt duidelijk dat de verspanende industrie dat de branche voor grote uitdagingen staat. De verspanende industrie is de hoofdactiviteit onder de metaalbewerkers en heeft de afgelopen drie jaar een sterke groei doorgemaakt. Ook voor dit jaar zijn de vooruitzichten weer zeer gunstig. De metaalverspaners staan echter voor grote uitdagingen in de nabije toekomst. Ze hebben niet alleen te maken lagere productievolumes in de Nederlandse industrie en hoge kosten voor materialen, energie en rentes, ook het tekort aan technisch opgeleid personeel en de noodzakelijke investeringen in het machinepark en digitalisering vormen een drempel voor groei. Om in te kunnen spelen op deze situatie moeten belangrijke strategische keuzes worden gemaakt.

Lees verder

De Verbetercheck Fysieke Belasting, onderdeel van de arbocatalogus voor de metaalbewerking en metalektro, is recent aangepast aan nieuwe wettelijke voorschriften en de stand van de techniek. Doel van de verbetercheck is een middel om de fysieke belasting in de branche te verminderen. Hiervoor is een digitale vragenlijst ontwikkeld die na invulling inzicht geeft in de fysieke belasting en de mate waarin deze voldoet aan de richtlijnen. Is dit niet het geval dan is het bedrijf dan moet een bedrijf verbeteringen doorvoeren. Met behulp van factsheets kan gekeken worden hoe knelpunten opgelost kunnen worden. Denk dat daarbij aan de inzet van hulpmiddelen of het afwisselen van belastende werkzaamheden met lichtere werkzaamheden.

Lees verder

Het CBS heeft de cijfers gepubliceerd met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen in 2022. Uit de gegevens blijkt dat de uitstoot in 2022 met 9 procent is afgenomen vergeleken met het jaar ervoor. Vergeleken met het 1990 is de uitstoot zelfs afgenomen met 30 procent. In de klimaatwet is opgenomen dat in 2030 de uitstoot met 55 procent afgenomen moet zijn en voor het eerst is in 2022 voldaan aan de normen die zijn opgelegd vanuit de rechtzaak die door Urgenda door de rechters is opgelegd. De afname wordt vooral veroorzaakt door het verminderde gebruik van gas.

Lees verder

Uit een onderzoek uitgevoerd door Berenschot blijkt dat vrouwen enthousiast zijn over het werken in een technisch beroep. Het onderzoek ‘Meer vrouwen interesseren en behouden voor de Metalektro’ is gehouden in het najaar van 2022 in opdracht van de sociale partners. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen zeer positief zijn over de zingeving van het werk en waarderen dit met een 8. Het feit dat veel innovaties zorgen voor het oplossen van maatschappelijke problemen zoals duurzame zonnepanelen, zorgoplossingen en precisie landbouw is hier mede de aanleiding voor. Opvallend is dat vrouwen positiever zijn dan mannen wanneer het gaat om het salaris, de werk-privé balans en innovativiteit van de sector. Ook vinden ze het werk minder zwaar dan mannen. Al met al zijn dit positieve uitkomsten die kansen geven aan werkgevers om vrouwelijke medewerkers te werven en behouden.

Lees verder

Uit cijfers van het CBS blijkt dat gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie in de maand januari 2023 voor het eerst in bijna twee jaar is afgenomen. Er was sprake van een daling van 2,9 procent, daar waar er in december nog sprake was van een kleine groei van 0,7 procent vergeleken met een jaar eerder. De productie-afname was in 3 van de 8 bedrijfsklassen waarbij de afname in chemische sector het grootst was. Ook in de bedrijfsklasse metaalproducten was er sprake van een afname. Met een daling van 1,9 procent bleef deze echter wel beneden het gemiddelde.

Lees verder

De NEVI heeft de resultaten van de inkoopmanagersindex over de maand februari gepubliceerd. Ten opzichte van de maand januari is er sprake van een kleine daling van 49,6 naar 48,7. De index, die inzicht geeft in de ontwikkelingen in de inkoopmarkt, is een graadmeter voor de productiesector. Uit de gegevens over de maand februari blijkt dat de industriële productie enigszins is toegenomen maar ook dat de orderportefeuilles en materiaalvoorraden zijn afgenomen. De vraag naar materialen en halffabricaten is afgenomen als gevolg van het feit dat de effecten van de verstoring van productieketens door de covid-pandemie zo goed als verleden tijd zijn.

Lees verder

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie over de maand januari gepubliceerd. Met een stijging van 11 procent ten opzichte van de prijzen een jaar eerder, daalde de prijzen voor de zevende maand op rij. De stijging was zelfs de kleinste sinds april 2021. De prijsontwikkeling is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de ontwikkeling van de prijs voor ruwe olie. Deze nam in januari met 3 procent toe vergeleken met een jaar eerder. Deze prijsstijging zorgde voor een stijging in alle bedrijfsklassen. 

Lees verder

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de omzet van de industrie over het vierde kwartaal van 2022 gepubliceerd. In deze periode nam de omzet toe met een kleine 13 procent. Daarmee daalde de omzet voor het tweede kwartaal op rij maar is de stijging ten opzichte van een jaar eerder nog altijd stevig te noemen. Er was sprake van een omzetstijging bij bijna alle sectoren en de industriële producenten verwachten ook in het eerste kwartaal van 2023 een hogere omzet te realiseren. 

Lees verder

De huidige economische omstandigheden zorgen ervoor dat er een significante toename is van vrijwillige bedrijfsbeëindigingen terwijl het aantal faillissementen in januari juist weer zijn afgenomen. Volgens Lex van Teeffelen, lector mkb-financiering aan de Hogeschool van Utrecht is dit het gevolg van het inzicht in het financieel resultaat van het afgelopen jaar. Ondernemers zien dat alle inspanningen slecht marginaal worden beloond en besluiten daarom vrijwillig te stoppen voordat een gedwongen einde als gevolg van een bankroet hen stopt. Vrijwillige verkoop is volgens Van Teeffelen nu ook juist interessant omdat de banenmarkt goed is. 

Lees verder

Tijdens het rondetafelgesprek op 9 februari jl. met leden van de Tweede Kamer heeft bestuurslid Arjan Klomp van Metaalunie gewezen op de noodzaak om productie-innovatie meer aandacht te geven in de politiek. Het MKB is de motor van de economie en de welvaart in Nederland. De ontwikkelingen binnen het MKB wordt op dit moment echter sterk gehinderd door het grote tekort aan goede arbeidskrachten. Om het productieniveau op peil te houden, is het nodig om zo efficiënt mogelijk om te gaan met het beschikbare arbeidspotentieel. Om de productiecapaciteit verder te verhogen zonder medewerkers onnodig zwaar te belasten, is productie-innovatie een belangrijke troef die echter te weinig aandacht krijgt.

Lees verder

Voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2022 is het ondernemersvertrouwen weer gestegen. Het vertrouwen daalde van 16,8 naar -0,9 in het vierde kwartaal in 2022. Voor het eerste kwartaal in 2023 is er sprake van een positief sentiment met een score van 6,4. De stemmingsindicator was voor bijna alle sectoren positief en ook de verwachtingen voor het economisch klimaat voor de komende drie maanden minder negatief dan in de drie maanden ervoor. Enig minpuntje zijn de investeringsverwachtingen voor 2023. Vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden zijn deze minder positief. 

Lees verder

Tata Steel staat voor een grote uitdaging als het gaat om de omschakeling van één van de grootste CO2 producenten in Nederland naar wereldwijde koploper op het gebied van duurzame productie van staal. In 2030 moet de eerste waterstofstaalfabriek draaien en een hoogoven en een cokes- en gasfabriek buiten gebruik zijn gesteld. De noodzaak van deze enorme transitie is het gevolg van wetgeving maar zeer zeker ook van de publieke opinie die met onderzoeksrapporten van het RIVM in de hand Tata Steel veroordelen als de grootste vervuiler van Nederland die de mensen en de natuur in de omgeving vergiftigd. De transitie naar een onderneming die staat voor een schone productie vraagt echter niet alleen om nieuwe technieken, maar ook voor een andere bedrijfscultuur. 

Lees verder

Het CBS heeft de cijfers bekend gemaakt met betrekking tot de gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie in december 2022. Uit de cijfers blijkt dat de gemiddelde dagproductie voor de gehele industrie een minimale groei van 0,5 procent is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Hoe klein deze groei ook is, het is wel een trendbreuk met de ontwikkeling van de dalende dagproductie sinds april 2022. Iets meer dan de helft van de bedrijfsklassen vertoonde een groei ten opzichte van de dezelfde maand een jaar eerder.

Lees verder

Voor de zesde maand op rij zijn de prijzen in de industrie minder snel gestegen dan in dezelfde maand een jaar eerder. In december waren de prijzen gemiddeld met 14,2 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder, de maand daarvoor was de stijging nog 17,2 procent meer. Belangrijke oorzaak van de afnemende stijging is de ontwikkeling van de olieprijzen. Vergeleken met een jaar eerder nam de prijs van een vat ruwe North Sea Brent olie in december toe met bijna 17 procent. In november was er nog sprake van een toename van 26 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Behalve de ontwikkeling van de olieprijzen zorgt de oorlog in Oekraïne nog steeds voor onzekerheid en daarmee voor extra druk op de prijzen.

Lees verder

Het vertrouwen van ondernemers in de industrie is in de maand januari licht gestegen van 3,3 naar 3,6. Het is daarmee de derde maand op rij dat er sprake is van een groei. Hoewel de groei mager afsteekt tegen de topmaand november 2021 waarbij een groei van 12,7 werd gerealiseerd, is er nog steeds sprake […]

Het CBS heeft cijfers gepresenteerd die duidelijk maken dat er voor de Nederlandse economie nog een lange weg is te gaan om de doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn, te realiseren. Slechts 13 procent van de grondstoffen die in 2020 werden gebruikt, waren hergebruikte materialen. Wanneer we dit afzetten tegen het meetpunt in 2014 dan zien we dat dit percentage nauwelijks is veranderd. Van alle materialen die in het onderzoek zijn opgenomen dan worden niet-metaal mineralen (waaronder zand en grind) met 31 procent het vaakst hergebruikt. Dit is vaak bouwafval dat gebruikt wordt voor de ophoging van wegen. Er is daarmee sprake van een laagwaardig hergebruik. Wanneer we kijken naar metaalgebruik dan zien we zelfs een afname van het hergebruik van materiaal (van 12 procent in 2014 naar 11 procent in 2020).

Lees verder

Om MKB-bedrijven die erg veel impact ervaren als gevolg van de hoge energieprijzen te ondersteunen en toekomstbestendig te maken, zal er ook in 2023 een Tegemoetkoming Energiekosten regeling komen. Uitgangspunt om gebruik te kunnen maken van de regeling is dat de energiekosten tenminste 7 procent van de totale omzet bedragen. Deze 7 procent wordt gebaseerd op de zogenaamde energie-intensiteitseis waarbij een schatting wordt gemaakt van het standaard jaarverbruik in m3 en kWh. De prijs van deze eenheden is gebaseerd op de modelprijs van het 4e kwartaal van 2022, vast te stellen door het CBS.

Lees verder

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot het volume van de goederenexport over de maand november 2022 gepubliceerd. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder groeide de export met 4,8 procent. Verantwoordelijk voor de groei waren de export van aardolieproducten, machines en apparaten, en transportmiddelen. Tegenover de toegenomen export stond een kleinere goederenimport (-0.9 procent). 

Lees verder

Tata Steel heeft zo’n anderhalf jaar geleden aangekondigd dat ze vanaf 2030 willen overstappen naar de productie van groen staal met behulp van waterstof. Doel van deze transitie is om de uitstoot van CO2 met miljoenen tonnen te verlagen. Sinds deze aankondiging is ‘het landschap’ waarin deze transitie moet plaatsvinden behoorlijk gewijzigd. Om straks 7 miljoen ton staal op een groene wijze te produceren, is een investering van vele miljarden euro’s nodig. Om deze investering op een verantwoorde wijze te doen, moeten er nog belangrijke vragen worden beantwoord. Belangrijkste vraag is daarbij wat de prijs van een ton groen geproduceerd staal wordt. Er is nog geen markt voor groen staal en is er dus geen basis voor het doorrekenen van het businessmodel.

Lees verder