Het CBS heeft gisteren weer de cijfers gepubliceerd met betrekking tot het ondernemersvertrouwen in de industrie. De uitkomst is een evenaring van het record dat in juli werd gevestigd: 12,3. Alle drie de deelindicatoren (toename van de productie, toename van de orderpositie en de voorraad eindproduct) die tezamen het producentenvertrouwen bepalen werden positief beoordeeld door de ondernemers in de industrie. In bijna de helft van de branches die onder de industrie vallen was het vertrouwen positief, met als uitschieters de elektrotechnische en machine-industrie met een score van 24,6. Lees verder

De ontwikkelingen in de metaalindustrie zijn vanwege de opkrabbelende economie als gevolg van de coronapandemie positief te noemen. Toch maken ondernemers in de metaal zich zorgen over de nabije toekomst. Om optimaal te kunnen profiteren van de economische ontwikkelingen is er namelijk veel behoefte aan zowel grondstoffen als personeel. Als gevolg van deze ontwikkeling zijn ondernemers in de metaalsector minder positief over de verwachtingen in het vierde kwartaal dan een maand eerder. Lees verder

Staalproducenten en staalverwerkende bedrijven doen er op dit moment zoveel mogelijk aan om hun producten op een duurzame wijze te produceren en verwerken. In Zweden heeft dit geleid tot de presentatie van het eerste voertuig dat geproduceerd is met ‘groen’ staal. Volvo heeft een voertuig ontwikkeld, dat paradoxaal genoeg bestemd is voor het vervoer van kolen in mijnen, waarin het groene staal van SSAB is verwerkt. We kunnen met recht spreken van groen staal aangezien bij de productie ervan geen fossiele brandstoffen zijn gebruikt. De benodigde energie is afkomstig van groene waterstof. Lees verder

In een artikel in het Financieel Dagblad heeft Gerard Wyfker, beleidssecretaris Milieu en Energie van de Metaalunie, gepleit voor een speciale regeling voor middelgrote ondernemers in de metaalsector. Het kabinet heeft 3,2 miljoen euro gereserveerd voor ondernemingen ter compensatie van de gestegen energieprijzen. 500 miljoen euro is daarvan gereserveerd voor de compensatie van kleine ondernemingen. Het lijkt er nu sterk op dat het resterende bedrag terechtkomt bij grote ondernemingen, waardoor middelgrote ondernemingen het kind van de rekening dreigen te worden. Lees verder

De vakbonden hebben de CAO-onderhandelingen voor de metaalbewerkingsbedrijven afgebroken. Deze CAO is onderdeel van de CAO’s in de Metaal en Techniek. De oorzaak van het vastlopen van de onderhandelingen ligt in het feit dat de werkgevers graag willen komen tot één integrale ouderenregeling waar de door de vakbonden voorgestelde Regeling Vervroegd Uittreden bij in is begrepen. De vakbonden gaan hier niet mee akkoord ondankst het feit dat de voorstellen van de werkgevers nog ruimte bieden voor verdere onderhandeling. Lees verder

Tijdens de Eurocoke summit over de toekomst van de Europese staalproductie heeft Allesandro Sciamarelli (directeur marktanalyse bij Eurofer) zijn zorgen geuit over de ontwikkelingen in de Europese staalproductie. De industrie is zich aan het herstellen van de sluitingen in diverse industrieën van vorig jaar maar de lange termijntendens voor de productie van staal in Europa was al aan het dalen. De vraag is dus in hoeverre deze lange termijn tendens in de staalproductie doorbroken gaat worden. Lees verder

De werkgevers, verenigd in de FME, en werknemers vertegenwoordigd door de FNV en CNV maken zich grote zorgen over de concurrentiepositie van de Nederlandse metaalindustrie in Europa. De sterk stijgende energieprijzen in combinatie met de stijgende kosten om CO2 te mogen uitstoten, maakt de concurrentiepositie van de Nederlandse metaalindustrie er niet beter op. In het […]

European Aluminium, de belangenvereniging van de Europese Aluminiumfabrikanten, luidt de noodklok omdat de productie van aluminium op korte termijn bedreigd wordt door een tekort aan magnesium. De grootste producent ter wereld van magnesium is China, daar is echter de productie drastisch teruggeschroefd in de strijd om het verlagen van de energieconsumptie. Gevolg is dat de productie van magnesium dermate ver is teruggevallen dat op dit moment alleen nog maar goed aan de lokale behoefte voldaan kan worden. De export naar de overige landen zal tot een minimum terugvallen en daardoor de productie van aluminium, en dus vele arbeidsplaatsen over de hele wereld, bedreigen. Lees verder

De Word Steel Association heeft de cijfers met betrekking tot de productie van staal in de wereld in de maand augustus gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de productie met 1,4% is afgenomen vergeleken met de maand augustus in 2020. De cijfers zijn gebaseerd op data die uit 64 landen is aangeleverd. Het grootste staal producerende land blijft China, hoewel de productie daar 13,2% lager uitviel dan een jaar geleden. Ook andere landen in Azië en Oceanië lieten een daling zien. In de overige werelddelen werd echter een stijging geconstateerd ten opzichte van de productieomvang een jaar geleden. Afrika was de grootste stijger met 38,2% en Europa deed het niet veel slechter met een stijging van 27,1%. Lees verder

Uit de jaarlijkse monitor Techniekpact wordt duidelijk dat steeds meer vrouwen kiezen voor een beroep in de techniek. Dat is een positieve ontwikkeling maar het aandeel vrouwen dat werkzaam is in de technische sector is nog altijd maar 14%. In de meeste andere sectoren in Nederland is er sprake van een gelijkmatiger verdeling tussen vrouwen en mannen. Om de krapte op de arbeidsmarkt te lijf te gaan is het actief interesseren en werven van vrouwen voor een baan in de techniek een noodzaak. Hoewel er al veel is veranderd, is de drempel om te kiezen voor een baan in de techniek nog altijd relatief hoog. Lees verder

Fried Kaanen, voorzitter van de Metaalunie, is positief over de aangekondigde miljarden die het kabinet wil investeren in het klimaat en verduurzaming. Hoewel de sector zelf relatief weinig energie verbruikt, kunnen MKB-maakbedrijven een bijdrage leveren aan de infrastructuur die nodig is om de omschakeling van een fossiele naar een hernieuwbare maatschappij mogelijk te maken. Lees verder

Nadat er in de zomer al een principe-akkoord was gesloten tussen de vakbonden en de werkgevers in de Metalektro is er na goedkeuring door de leden van de vakbonden nu definitief een nieuwe CAO voor de branche. Tijdens de onderhandelingen werd de eis om een hoger loon kracht bijgezet met acties onder het personeel. Bij onder andere Tata Steel, Scania en Damen Shipyards ging het personeel hiertoe in staking. Lees verder

Met de keuze om over te stappen op groene waterstof voor de productie van staal creëert Tata Steel Nederland weer een goed perspectief voor de productie van staal in Nederland. Tata Steel is zoals bekend één van de grootste uitstoters van CO2 in Nederland en kwam als gevolg daarvan in de problemen vanwege de strengere milieumaatregelen. De directie van Tata Steel Nederland heeft met unanieme steun van de raad van commissarissen en het moederbedrijf uit India besloten om volop in te zetten op de productie van groen staal met behulp van waterstof. Deze omschakeling is niet alleen goed voor het klimaat door CO2 reductie, maar heeft ook de meeste voordelen voor de omgeving. Lees verder

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 14,1 procent hoger dan in juli 2020, maakt het CBS bekend. Een maand eerder kwam de groei uit op 17,9 procent. Ten opzichte van juli 2019 bedroeg de groei ruim 9 procent. Daarmee is het door de coronacrisis in juli 2020 geleden productieverlies ruimschoots goedgemaakt. De metaalsector scoorde zelfs beter dan de gemiddelde dagproductie in de industrie met een groei van 15,2%. Lees verder

In de CAO-onderhandelingen voor de komende periode wordt er bijzondere aandacht gevraagd voor de positie van de oudere werknemer. Inzet is om oudere werknemers zo lang mogelijk op een gezonde, fitte wijze bij het proces betrokken te laten blijven. De kennis en ervaring die deze medewerkers bij zich dragen is van onschatbare waarde en niet zo eenvoudig te vervangen. Bovendien is de langdurige inzet van oudere werknemers van groot belang gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Lees verder

Tata steel staat sinds enkele weken in de spotlights als gevolg van een tweetal milieuonderzoeken. De resultaten uit het eerste onderzoek, uitgevoerd door de GGD, vielen uiteindelijk niet negatief uit omdat de naam TATA uit het uiteindelijke onderzoeksrapport werd geschrapt. De reden om de naam TATA te schrappen uit het rapport lag in het feit dat het onderzoek zich richtte op de gevolgen van de vervuiling en niet op de veroorzaker. Hierdoor werd de naam TATA steel verder niet genoemd in de onderzoeksresultaten. De uitkomsten van het onderzoek dat door het RIVM is uitgevoerd, valt echter heel wat minder gunstig uit voor TATA steel. Lees verder

Het Financiële Dagblad maakte recent melding van de zeer hoge prijs van aluminium. Het is de hoogste prijs in 10 jaar die voor een belangrijk deel is ontstaan door de grote vraag als gevolg van het herstel van de economie na de corona-crisis. Binnen een aantal maanden is de prijs gestegen van 1,31 naar 2,26 per kilo. En het ziet er niet naar uit dat de prijzen op korte termijn zullen dalen. Aan de basis van deze gedachte liggen drie factoren. Als eerste is er de verwachting dat de vraag voorlopig groot zal blijven waarbij het aanbod niet meegroeit. Daarnaast zullen de prijzen kunstmatig hooggehouden worden door de producenten om inkomen te genereren om de magere jaren die ze achter zich hebben liggen te compenseren. Tenslotte is er de steeds grotere invloed van het milieu op de aluminiumprijs. Lees verder

Met de bekendmaking van 3 metaalbedrijven in Zuid-Holland zijn de eerste ondernemingen bekend die gaan strijden om de OOM-award 2021. De OOM-awards zijn de onderscheidingen voor de meest actieve metaal-leerbedrijven in Nederland. De eerste nominaties zijn uitgereikt aan: ARCO metaal in Boskoop, HTC parking & security in Waddinxveen en Logiqs in Maasdijk. In de komende maanden worden de genomineerde bedrijven in de andere regio’s bekendgemaakt.

Lees verder

Concept of digitization of business processes and modern technology. Digital transformation.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om slimmere productie, de behoefte vanuit de markt naar kleinere oplages vraagt om productiemethodes die net zo efficiënt te produceren zijn als massaproductie. De vraag is dus hoe je de productie kunt versnellen en vergemakkelijken. Om dit te realiseren is digitalisering van productietechnieken een absolute noodzaak. Ook in een industriële productie-omgeving wordt big-data een steeds belangrijkere factor. Lees verder

Ook deze week kwam het CBS weer met prachtige cijfers over de ontwikkeling in de Nederlandse industrie. Dit keer betreft het de omzetgroei die voor alle industrieën in Nederland op bijna 20% uitkwam en voor de metaalindustrie zelfs op meer dan 26% vergeleken met dezelfde periode in 2020. Het is voor het eerst in 9 kwartalen dat de omzet toegenomen was vergeleken met het jaar ervoor. De omzetgroei werd in zowel het binnenland als het buitenland gerealiseerd.

Lees verder