De klimaatdoelstellingen die de Europese gemeenschap onlangs heeft gepresenteerd, zijn een grote uitdaging voor vele energie-intensieve branches. Daartoe behoort zeker ook de productie van aluminium. In Europa zijn inmiddels de eerste stappen gezet op weg naar een duurzamere productie maar ook buiten de EU zijn inmiddels de eerste initiatieven gerealiseerd. Een belangrijk doel is om de benodigde energie voor de productie van aluminium zo groen mogelijk op te wekken. Zonne-energie speelt hierbij een belangrijke rol. Lees verder

Koningin Maxima heeft 15 juli jl. een zeer revolutionaire voetgangersbrug geopend in Amsterdam. De brug is geheel geprint door robots en weegt 4,5 ton. De brug was bedoeld als kunstwerk en is een idee van Joris Laarman Lab. Daarnaast zijn Arup, ArcelorMittal, Autodesk, Heijmans, ABB is de robotspecialist, Air Liquide & Oerlikon, Plymovent, AMS en de TU Delft bij het project betrokken. Het printen van de brug heeft in totaal zo’n 6 maanden gekost waarbij er dus 4500 kilo RVS is verwerkt. Lees verder

Kon in de maand juni een record worden genoteerd voor het producentenvertrouwen in Nederland, de maand juli toont aan dat de vaart er nog steeds in zit. Wederom werd er een record genoteerd voor het producentenvertrouwen: 12,3 Ter vergelijking; de laatste 20 jaar was het gemiddelde 0,4. Zo blijkt dat het corona-virus geen invloed meer heeft op stemming onder de Nederlandse ondernemers. Lees verder

De krapte op de arbeidsmarkt is voor veel metaalbedrijven een probleem met als gevolg dat groei geremd wordt. Het ziet er niet naar uit dat dit probleem op korte termijn opgelost kan worden vanuit het beschikbare arbeidspotentieel. Sterker nog, recente cijfers van het CBS maken duidelijk dat het de krapte op de arbeidsmarkt in de afgelopen maand alleen maar groter geworden is. Het aantal werklozen is gedaald onder de 300.000, zo’n 3,2% van de beschikbare beroepsbevolking. Om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op korte termijn te realiseren, kan omscholing van werklozen een oplossing zijn. Lees verder

De gevolgen van de klimaatveranderingen werden de afgelopen dagen weer eens duidelijk met de grote overstromingen in Nederland, België en Duitsland. Niet voor niets heeft de Nederlandse overheid daarom de ambitieuze doelstelling om de economie in 2050 circulair te laten zijn. Ook de metaalbranche moet hier zijn steentje aan bijdragen. Niet alleen voor het milieu maar ook omdat circulair denken en werken een bijdrage kan leveren aan de oplossing voor het grondstoffentekort waar de branche mee kampt. Dat gaat verder dan het hergebruik van ingezamelde oude metalen. Lees verder

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de Metalektro hebben een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe, tweejarige cao.  In de nieuwe cao is afgesproken dat de werknemers er 2,3% loon bijkrijgen met terugwerkende kracht tot 1 juli. In 2022 volgt vervolgens een loonsverhoging met 3%. Al met al krijgen de werknemers in de Metalektro er substantieel meer bij dan de geboden 2,25% die de werkgevers als bod op tafel hadden gelegd. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door de achterban van de FME en de bonden. Ze hebben hiervoor tot eind september de tijd. Lees verder

Uit recente publicaties is duidelijk geworden dat de metaalsector snel opkrabbelt uit de coronadip die in 2020 ontstond. Het CBS heeft groeicijfers getoond die nog nooit zo hoog waren. De ongewenste sterke prijsstijgingen op de metaalmarkt zijn daar ook een duidelijke indicatie van. De OOM (het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking) deed hier nog een schepje bij bovenop met de publicatie van de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en opleidingen in de metaalsector in de periode oktober 2020 tot maart 2021. Uit de cijfers blijkt dat zowel het aantal banen weer groeit, het aantal ondernemingen als de vraag naar personeel. Lees verder

Vorige week werd duidelijk dat het producentenvertrouwen in de maand juni een recordscore had opgeleverd. Uit cijfers die het CBS vandaag publiceert wordt duidelijk wat één van de oorzaken van dit optimisme is: de productiegroei in de industrie in de maand mei bereikte een score van 16,5% ten opzichte van mei 2020. Wanneer we de productiegroei afzetten tegen de waarde uit 2019 – dus voor de coronapandemie – dan is de groei in mei 2021 alsnog 3% hoger. Met deze score is het verlies van mei 2020 weer helemaal goedgemaakt. Lees verder

Machinefabriek Boessenkool in Almelo rijkt jaarlijks de Boessenkoolprijs uit aan de beste afstudeerder die zijn of haar opleiding bij Machinefabriek Boessenkool heeft afgerond. Dit keer werd de prijs aan student Sam Witteveen van het Pius X college toegekend. Directeur Eelco Osse van Machinefabriek Boessenkool prees de winnaar in het juryrapport om zijn positieve houding en werkethos. Daarnaast behaalde de winnaar het hoogste cijfer voor het praktijkexamen. Eelco Osse refereerde aan de groei die Sam had doorgemaakt in de PIE-afdeling in de afgelopen twee jaar. Lees verder

De onderhandelingen tussen de werkgevers in de metalektro en de bonden zitten al geruime tijd vast. Dit is aanleiding voor vakbonden FNV en CNV om leden (en niet-leden) op te roepen om het werk stil te leggen vanaf donderdag 1 juli. Het belangrijkste struikelblok tussen werkgevers en werknemers is de wens om een substantiële loonsverhoging. De werkgevers bieden op dit moment 2,25% loonsverhoging in twee jaar. Dit bod is onaanvaardbaar voor de werknemersorganisaties omdat het volgens hen niet eens voldoende is om het inkomen inflatie-proof te maken.

Lees verder

Sinds het Centraal Bureau voor de statistiek is gaan meten in 1985 is het producentenvertrouwen nog nooit zo hoog geweest. De waarde behaalde in de maand juni een score van 11,5. Ter vergelijking: in april 2020 – dus midden in de eerste golf van de coronapandemie – was het vertrouwen -28,7! De positieve score is een gevolg van de goed gevulde orderportefeuille en de verwachtingen op de korte termijn. Minder enthousiast, maar per saldo nog altijd positief, was men over de voorraden gereed product. Het vertrouwen in de metaalsector was in de maand juni iets minder uitbundig dan het gemiddelde van de producenten; het vertrouwen daalde licht van 8,9 (mei 2021) naar 8,3, wat nog altijd een zeer positieve score is. Lees verder

De afgelopen jaren zijn er voor de ondernemers in de metaalsector een belangrijke netwerkmogelijkheden weggevallen als gevolg van de coronapandemie. Alle belangrijke nationale en internationale beurzen werden gecanceld waardoor de jaarlijkse informele contacten met leveranciers en collega’s uit de branche niet meer mogelijk waren. Sommige organisatoren hebben nog getracht beurzen in online vorm door te zetten, maar het was al snel duidelijk dat deze beursvorm niet kan tippen aan het fysiek ontmoeten van elkaar. Nu de coronapandemie steeds nadrukkelijker onder controle lijkt te zijn, ziet het ernaar uit dat vanaf de tweede helft van 2021 het weer mogelijk is om elkaar te ontmoeten op alle bekende vakbeurzen. Lees verder

De effecten van de coronapandemie in combinatie met importbeleid van de Europese commissie laten zich gelden op de staalmarkt. De behoefte aan meer staal als gevolg van de snel aantrekkende economie nu de coronapandemie op zijn retour lijkt wordt gefrustreerd door een substantieel tekort aan staal dat op korte termijn niet zal verbeteren. Dit tekort wordt voor een deel veroorzaakt doordat de productie van staal als gevolg van de coronapandemie aanmerkelijk verlaagd was. Daarnaast heeft de Europese commissie besloten de importheffingen van staal dat van buiten de EU komt met 3 jaar te verlengen. Metaalunie luidt de noodklok over de situatie in de hoop het tij te kunnen keren waardoor haar leden optimaal kunnen profiteren van de aantrekkende marktomstandigheden.

Lees verder

De Metaal-Unie heeft zich als branche-organisatie voor de metaal verbonden aan het TechniekPact. Het pact heeft de ambitie door een structurele aanpak zorg te dragen voor een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende slimme en vakbekwame technici voor de banen van nu en morgen. Eén van de thema’s die daarbij centraal staat is ‘instroom’. De demografische ontwikkeling van Nederland en de nog altijd groeiende rol van de zakelijke dienstverlening, zorgt ervoor dat als we nu niet ingrijpen, Nederland straks een tekort van 120.000 technisch bekwame arbeidskrachten heeft. Door de interesse voor technische beroepen aan te wakkeren hoopt het TechniekPact de instroom bij technische opleidingen te vergroten. Daarbij is speciale aandacht voor meisjes en vrouwen Lees verder

De overheid heeft zich tot doel gesteld om in 2050 een circulaire economie te hebben gerealiseerd. Ook de maakindustrie, en daarmee dus ook de metaalbranche, kan en moet daarin een rol vervullen. In een recent verschenen onderzoeksrapport van TNO wordt bevestigd dat de maakindustrie al langere tijd invulling geeft zijn steentje hieraan bijdraagt.

Lees verder

Branche-organisatie Metaal Unie maakt zich zorgen om de financiële en concurrentiepositie van metaalbedrijven in het MKB als gevolg van de schaarste die op dit moment op de markt heerst. Veel ondernemingen raken in de problemen doordat ze niet in staat zijn om tijdig te leveren als gevolg van de langere levertijden van grondstoffen en/of zien marges verdampen als gevolg van de stijgende grondstofprijzen.

Lees verder

De effecten van de COVID-19 pandemie zijn niet alleen goed merkbaar in de zorg, maar ook de industrie heeft erg veel last van het virus. De ING heeft op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend dat steeds meer ondernemingen moeite hebben met levering. Belangrijkste oorzaak van het niet (tijdig) kunnen leveren ligt in de problemen met de toevoer van grondstoffen. Bij één op de vijf bedrijven hapert de productie hierdoor inmiddels. Dat het een groeiend probleem is, blijkt uit het feit dat voor de corona-pandemie nog ongeveer de helft van de producenten aangaf geen problemen te hebben met de productie maar inmiddels is dit opgelopen tot een derde van het aantal producenten.

Lees verder

De koperprijzen stegen donderdag, naar aanleiding van een dreigend aanbod van topproducent Chili, terwijl een trager groeitempo van de winsten in de industriële bedrijven van de grootste consument China de zorgen over beleidsverkrapping verminderde. Dit meldt Reuters op basis van nieuwe cijfers.
Lees verder

De coronacrisis heeft 2020 voor de industrie gemaakt tot een jaar van onzekerheid, vraaguitval, grote verstoringen in de toeleveringsketen en per saldo een forse krimp van de industriële productie. Toch heeft de branche een bovengemiddelde winstgroei laten zien van bijna 15 procent, tegenover ruim 9 procent voor het mkb als geheel. De omzet kromp met ruim 2 procent, versus een gemiddelde groei van 0,6 procent voor het mkb. De brutomarge bleef vrijwel onveranderd. Dit meldt de SRA in haar rapport over 2020.

Lees verder

Het ondernemersvertrouwen was aan het begin van het tweede kwartaal van 2021 voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis voorzichtig positief, al zijn veel bedrijfstakken nog steeds somber gestemd. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. Uit het onderzoek blijkt ook dat een kwart van de ondernemers die handelen met het Verenigd Koninkrijk administratieve lasten ervaart door de Brexit.

Lees verder